Nyheter


Nyhetsbrev nr 24

– Leader & klimatsmarta landsbygder

 

I detta nyhetsbrev

 

  • Hållbart – klimatsmart – miljösmart så jobbar Leader i Sverige!

 

Våra klimatsmarta projekt 

Leader Nordvästra Skåne med Öresund ska vara föregångare i att visa hur en nära lokalt förankrad produktion av råvaror, tjänster och idéer hos människor kan samverka och samtidigt vara miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbara.

Vi i nordvästra Skåne är självklart inte unika i vår strävan. Alla Leaderområden jobbar för hållbarhet. I detta nyhetsbrev får du en överblick av en rad Leaderprojekt på de svenska landsbygderna, som alla kan syfta till att skapa ett mer klimatsmart Sverige och i förlängningen en mer hållbar värld.

Notera att sammanställningen har gjorts över tid, och att projekt kan ha tillkommit i de olika områden som berörs. Om du vill tipsa om ett projekt som inte finns med i detta nyhetsbrev så gör det på: maria.lundgren@leaderskanens.se

 

Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Ett bra sätt att göra avfall till en tillgång

Genom projektet Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk – vill projektägaren NSVA skapa möjlighet för Helsingborg att bli först i Sverige med att producera återvunna gödningsprodukter för lantbruk.
http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2019/12/30/kretslopp-fran-stad-till-land-vardeokning-lantbruk/

Miljövänlig toalettborste 

En lokal entreprenör har utvecklat, och analyserar nu marknaden för, en miljövänlig och hållbar toalettborste som ska kunna användas bland annat i vården.
http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2019/03/14/toilet-beauty/ 

Vad kan man göra åt klimatoron hos unga?

Många unga bär på en oro som är relaterad till klimatfrågan. Leaderprojektet Expose It vill ta denna oro på allvar lokalt, och erbjuda kunskap och forum för att skapa förändring.
https://exposeit.nu/leaderprojekt.html

R:ekobyn – ett projekt i tiden 

Vår förstudie R:ekobyn – en ekoby i Röstånga,  skapar möjligheter för att leva hållbart tillsammans.  Detta koncept kallas för smarta hållbara byar, (Smart Villages). Vi har också gjort en liten film om projektet: 
https://www.youtube.com/watch?v=TZ6P7X3shVo

 

Varför mår laxen i Torneälven dåligt?

När Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 bjöd in till en träff om laxens hälsotillstånd och hur en framtida laxförvaltning kan se ut så visade man tydligt på Leaders viktiga del i denna process.
http://www.fisketornedalen.se

 

Leader Polaris
https://www.leaderpolaris.se/pagaende-projekt

Förstudie Arctic Gardens – Midnattssolens trädgård

Projektet spelar en viktig roll i att utveckla livsmedelsförsörjning på regionalt plan för att möta utmaningar som klimatförändringar och utarmning av odlingsbar mark.

Förstudie hållbar energi i Vuollerim

Målet med projektet är att leverera en förstudie som ger svar på vilka möjligheter det finns lokalt för kooperativa lösningar kring energieffektivisering och energiproduktion.

 

Leader Mittland Plus
Miljövänlig hantering av stallgödsel

Projektet Grönviksgården ska tillsammans med odlare testa och utvärdera olika sätt att på ett miljöriktigt och ekonomiskt försvarbart sätt ta hand om stallgödsel för mindre hästgårdar.
http://www.mittlandplus.se/2018/02/22/gronviksgarden/

Förstudie kring miljöanpassning av vattenkraft samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån

LAG bedömer att projektet i mycket stor utsträckning bidrar till att återställa vattenbiotoper, skydda miljön och främja hållbar användning av vattenresurser samt ett hållbart fiskebruk och en hållbar fiskenäring.
http://www.mittlandplus.se/2019/03/04/forstudie-kring-miljoanpassning-av-vattenkraft-samt-vandringshinder-i-bifloden-till-ljustorpsan/

Ett forum för miljösmarta produkter & lösningar 

Leader Gästrikebygden: Grönt Expo ska starta ett forum för modern, miljösmart och hållbar livsstil. Syftet är att inspirera allmänheten till konsumtion och livsval som bidrar till hållbar utveckling, samt att genom samverkan stärka lokala näringsidkare med miljöprofil.
http://leadergastrikebygdenllu.se/gront-expo  

Lantbruksbaserad biogas i Värmland

– Leader Närheten – 
Biogas Värmland AB är ett nystartat bolag som har som affärsplan att producera biogas från gödsel, vall (om möjligt), matavfall och andra substrat. Biogödseln är tänkt att gå tillbaka till lantbrukarna för att få ett bättre gödselmedel och minska beroendet av andra gödselmedel inom konventionell och ekologisk odling.
http://leadernarheten.se/lantbruksbaserad-biogas-i-varmland/

Hållbart företagande–utifrån ett miljöperspektiv

– Leader Närheten – 
Med hjälp av projektet Hållbart företagande – utifrån ett miljöperspektiv ska unga lära sig förstå vikten av hållbarhet, lära sig att se sin egen roll i en hållbar utveckling samt göra kopplingar till framtida utbildnings- och karriärval. 
http://leadernarheten.se/hallbart-foretagande-utifran-ett-miljoperspektiv/

Hållbar omställning och hållbart naturbruk

– Leader Närheten – 
Projektidén är att skapa en IT-plattform som hjälper företag i Leader Närhetens område att tjäna pengar på en bra miljöprestation.
http://leadernarheten.se/lonsamt-gront-foretagande/

 

Leader Södermanland 
Kretsloppasbaserad fisk- och grönsaksodling inomhus

Målet med projektet är att öka självförsörjningsgraden i det lokala området, säkra tillgången på fisk utan miljögifter, plastpartiklar och hållbara odlingar utan risk för utfiskning av våra sjöar och hav eller störningar av miljön.
http://www.leadersodermanland.se/projekt/godkanda_projekt/projekt_entreprenoerskap

64 fröer och film(er) för en smart landsbygdsutveckling i Sörmland
Syftet med det här projektet är att bidra till erfarenhetsutbyte genom att visa på goda exempel på vad som görs och kan göras för ett klimatsmart samhälle och en dynamisk smart byautveckling.
http://www.leadersodermanland.se/projekt/godkanda_projekt/projekt_livsstil_livskvalitet

 

Leader Södra Bohuslän:

Omställning Tjörn – Ett år av omställning

På Tjörn har ett gäng som redan kommit en bit i sin omställning tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Väst arbetat fram ett projekt där man ska inspirera allmänheten att påbörja sin egen omställningsresa. 

https://www.leadersodrabohuslan.se/godkant_projekt/ett-ar-i-omstallning/

Grödor för ett klimat i förändring

https://www.leadersodrabohuslan.se/godkant_projekt/grodor-for-ett-klimat-i-forandring/

Främjande av biologisk mångfald genom miljövänlig och lokalproducerad blomsterodling
Främjande av biologisk mångfald genom miljövänlig och lokalproducerad blomsterodling är ett projekt som vill förändra strukturer i produktionen, men även köpbeteendet hos konsumenter, avseende snittblommor. 
https://www.leadersodrabohuslan.se/godkant_projekt/framjande-av-biologisk-mangfald-genom-miljovanlig-och-lokalproducerad-blomsterodling/

Förlängning av försäljning med miljövänliga metoder inom grönsaksproduktion

 

Skånes Ess: Förstudie Solängens Ekoby i Glimåkra
Glimåkra Utveckling har en idé om att länka samman expansiva städer med landsbygden genom att skapa en ekoby där husen är maximalt miljöklassade och där byggnationen och angränsande markområden ska kunna ge möjlighet till såväl boende som matproduktion.
https://www.skanesess.se/nyheter/2019/12/18/forstudie-solangens-ekoby-glimakra/

 

Leader Kustlandet: Det övergripande syftet med projektet Innovativ och rationell sophantering i skärgård är att modernisera och miljöanpassa sophanteringen för öar utan fast vägförbindelse.
http://www.kustlandet.com/sv/projekt/beviljade-projekt/view/94/innovativ-och-rationell-sophantering-i-skargard/

CIRCLE är ett transnationellt projekt för utbyte av erfarenheter kring cirkulär ekonomi och miljövänliga lösningar inom företag.
Skånes Ess
Leader Sydöstra Skåne
https://www.skanesess.se/nyheter/2019/12/18/circle/
http://www.leadersydostraskane.se/nyheter/2020/02/26/circle/

 

Fossilfritt i Mittskåne

Mittskåne Utveckling

Projektets syfte är att utveckla innovativa sätt att samverka kring olika former av fossilfria energi- och drivmedelslösningar.
http://www.mittskaneutveckling.se/nyheter/2019/01/03/fossilfritt-i-mittskane/

 

Paraplyprojekt – Vattnet i Centrum

Leader Söderslätt ska satsa på att förbättra vatten- och våtmarksområden samt förvaltningen av vattnet så det förblir en resurs för hela Söderslätt. 
http://www.leadersoderslatt.se/nyheter/2020/01/27/paraplyprojekt-vattnet-centrum/

 

Ekonomi & Miljö = sant

Med sitt paraply Miljö hyser Leader LAG PH förhoppningar om att bland annat stärka företagare i området med hjälp i miljöfrågor.

 

Tips:
Vill du delta i ENRDs digitala tema-workshop Developing local strategic approaches to address green issues?Workshopen kommer bland annat att titta på Leaders och LAGs roll i att utveckla strategiska metoder och initiativ som har potential att bidra till målen i den Gröna Given.När: 26 november 2020 klockan 09:30Läs mer och anmäl dig på:
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/leader-thematic-lab-developing-local-strategic-approaches-address-green-issues_en

 

Viktiga datum 2020 Leader Nordvästra Skåne med Öresund

LAG-möte: 9 december 2020 (sista dag för att lämna in projektansökan var 28 oktober 2020)

 

Vill du också starta ett Leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Har du en idé eller vill testa om ett större projekt fungerar innan du startar det?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har du möjlighet att få stöd till en idé eller en förstudie av ett större projekt, med upp till maximalt 40 000 kronor. 

Börja med att gå in på vår sajt och testa din idé mot tio frågor:
http://www.leadernordvastraskane.se/ansoka/testa-er-projektide/

 

Leader Nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Klippan, Örkelljunga, Ängelholm, Svalöv samt Båstad.

 

Copyright © Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Dela: