Beviljade projekt

Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk

Publicerades den 30 december 2019

Genom projektet Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk – vill projektägaren NSVA skapa möjlighet för Helsingborg att bli först i Sverige med att producera återvunna gödningsprodukter för lantbruk.

Den nya gödselprodukten kommer att bestå av återvunna växtnäringsämnen från klosettvatten och matavfall från det nya källsorterande avloppssystemet som byggs i Oceanhamnen, Helsingborg. Den nya produkten blir unik för att den är hållbar, men också lätt att skala upp då tekniken som används för att producera den är väl beprövad.

Produkterna ersätter fossil mineralgödsel och minskar övergödning och klimatpåverkan, samtidigt som det skapar mervärde för de lokala lantbrukarna.

 

”Ett bra sätt att göra avfall till en tillgång”

I projektet testar tre lokala lantbrukare att använda gödningsprodukten under tre säsonger samtidigt som initiala problem i form av spridning, lagring och skördepåverkan utvärderas.

Kommunikationsinsatser sprider resultaten regionalt under projektets gång och ett slutseminarium sprider resultaten både regionalt och nationellt.

Projektet bedrivs under 2,5 års tid och leds av projektledare (LT Miljö) ihop med projektägare (NSVA)

Målgrupp: Projektets målgrupp är samtliga aktörer i hanteringskedjan:

 • regionala VA- och avfallshuvudmän
 • lantbrukare
 • livsmedelsproducenter
 • livsmedelskonsumenter

Utöver detta kommer även nationella branschorganisationer för avfall, VA, lantbruk och livsmedelsproduktion att inkluderas.

Vid projektet slut skall följande mål ha uppnåtts:

 • En regional marknad för produkten ska vara etablerad
 • Fastställd praxis för spridning och användande av produkten i lantbruk för minst två olika grödor
 • Minst tre lantbrukare skall ha odlat med produkten under två säsonger

Resultaten från projektet skall vara kommunicerat till:

 • Branschorganisationer för lantbruk (LRF), avlopp (Svenskt Vatten) och avfall (Avfall Sverige)
 • Regionala kommunala VA-huvudmän (NSVA, VA SYD, Mittskåne vatten)
 • Branschorganisationer för livsmedelsproducenter (Svenskt Sigill, Lantmännen)
 • Via pressutskick från NSVA
 • Allmänheten via slutseminarium och rapportering i tidningar, radio och övrig media

Det långsiktiga målet är en expansion av marknaden för återvunna växtnäringsprodukter regionalt med fler producenter och kunder. Likaså ett ökat värde av de grödor som gödslats med H+ gödsel. Konkret så är de långsiktiga målen inom fem år efter projektets avslut:

• Ytterligare en regional producent av en återvunnen växtnäringsprodukt likt H+ gödsel

• End-of-waste certifiering av H+ gödsel (ökar värde på produkten och den odlade grödan)

• 5-10 lokala lantbrukare som använder H+ gödsel

• Ett ökat pris med +10% på grödor odlade med H+gödsel.

 

 

Projektnamn: Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk
Sökande:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Journalnummer:
2019-3546
Fond och motivering:
Landsbygdsfonden då projektidén har fokus på allmän landsbygdsutveckling och gynnar en bredare allmänhet
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
2. Smart resursförsörjning
Aktuella kommuner i genomförandet:
Helsingborg
Projekttyp:
Projektstöd
Slutdatum:
2022-08-30

 

Ansökt belopp: 623 200 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd 417 544:-, Övrigt offentligt stöd från LAG 205 656:-,

Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurs till värdet av 353 600 kronor.

 

Beslut: LAG beslutar att prioritera Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk och godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning.

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 417 544:- (67 %), Övrigt offentligt stöd från LAG 205 656:- (33 %), vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.

Projektets utgifter är rimliga i omfattning och prisnivå, samt faller inom stödnivån.

Poäng: 410  (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att det är ett intressant och innovativt projekt som kan bidra till lokal försörjning av näringsämnen till jordbruket. Projektet kopplar tydligt an till områdets strategier och har potential att skapa stor förändring. Ett bra sätt att göra avfall till en tillgång. Om projektet slår väl ut kommer metoden att avlasta kommunala reningsverk vilket på sikt gör att vi får ett renare Öresund. Ett bra exempel på cirkulär ekonomi och stad-landperspektivet.

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2019-12-30 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

  

Dela: