Lokal utvecklingsstrategi

”Den självförsörjande regionen”

Har du en idé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från Leader nordvästra Skåne med Öresund för att förverkliga den. Den lokala utvecklingsstrategin utgör ramen inom vad man kan få stöd för.

Visionen och målbilden är att Leader nordvästra Skåne med Öresund år 2020 är den självförsörjande regionen. En långsiktig, välförankrad och hållbar utveckling som drivs av dem som är boende och verksamma i området. Insatser riktas för att stödja initiativ för att skapa tillväxt baserad på kunskap och innovation för en hållbar, inkluderande och levande landsbygd som är öppen för nya idéer och intryck.

Som grund för verksamheten ligger den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020. Strategin är framtagen i dialog med boende och verksamma i området, näringsliv och offentlig sektor samt andra utvecklingsaktörer aktiva i närområdet. Avstämning har också gjorts gentemot regionala och lokala planer och strategier.

Strategin används bland annat för att styra LAG:s (styrelsens) arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning. Den visar på vilka insatser som behövs för att göra området attraktivt, konkurrenskraftigt samt stimulera till nya arbetstillfällen och nya företag. Varje leaderområde har en egen utvecklingsstrategi baserad på de lokala behoven.

Alla projekt som prioriteras genom utvecklingsstrategin ska bidra till att uppnå EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Därför stödjer alla mål i strategin också de mål som är satta i programmen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Leader nordvästra Skåne med Öresund, vars leaderområde omfattar Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljungas kommuner samt Öresund, arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs – och fiskerifonden, Europeiska regional utvecklingsfonden samt Europeiska Socialfonden.

Med strategin som grund är vår vision och målbild att år 2020 är Nordvästra Skåne med Öresund föregångaren att visa hur en nära lokalt förankrad produktion av råvaror, tjänster och idéer hos människor kan samverka och samtidigt vara miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbara..

Dela: