Insatsområden

Kullaleden

Foto: Mickael Tannus – Mer än golf

För att uppnå de fem övergripande målen fördelas insatser i fyra olika insatsområden: Kreativt lärande, Smart resursförsörjning, Lokal attraktivitet samt Näring och entreprenör. Projekt som stöds ska passa inom insatsområdena och svara mot dess respektive mål.

Kreativt lärande

Vi vill verka för och uppmuntra till kunskapsbyggande mellan människor i civilsamhället, offentliga och privata sektorn. Genom att jobba tvärsektoriellt får vi ett större nätverk av aktörer och därigenom bredare perspektiv av kunskap, kompetenser och färdigheter. Detta är nyckel till förutsättning för innovativa idéer och utveckling av nya tjänster, produkter eller projekt. Här kan lokalt ledd utveckling genom Leader hjälpa till med matchning och att sänka trösklarna in mot respektive sektor då vi jobbar i ett stort upparbetat nätverk.

Smart resursförsörjning

Det blir alltmer viktigt att metoder, produkter och livsmönster bygger på hållbara, gröna förutsättningar. I området finns förutsättningar, intresse och vilja att ställa om till ett mer hållbart och ekologiskt samhälle och hitta nya lösningar för att realisera dem. Här kan lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden leda till att projekt och testarenor inom energi, odling, kommunikation, avfall, vatten, mark, kust/sjöar/hav, logistik kommer till.

Lokal attraktivitet

Den lokala attraktionskraften avgörs av faktorer som boendemiljö, tillgång till grönområden, lokal service, infrastruktur/ bredband, positiv marknadsföring, företags-, förenings-och fritidsutbud, arbetsmarknadsutbud samt medborgarnas kompetens, attityd och möjligheter till utveckling.  Genom att använda lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden kan samverkan mellan offentlig sektor, idéburen sektor och företag skapa ett större utbud än vad varje enskild aktör kan på egen hand!

Näring och entreprenör

Det är ett stort värde att stötta olika lokala näringar och företag som kan expandera och nå ut på nya marknader. Näringslivet är ofta småskaligt och där kan lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden skapa nya samarbeten, ge synergieffekter, kompetensutveckla och skapa nya affärsmodeller. Detta i sin tur lockar besökare på sikt kan bli nya invånare eller näringsidkare på orten.  Att stödja det lokala näringslivet skall inte bara leda till nya och bevarade arbetstillfällen utan också en stärkt lokal marknad för att behålla småföretagen och entreprenören, vilka är viktiga för en orts attraktivitet och stolthet.

Dela: