LAG-styrelsen

 

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG-styrelsens sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen Leader nordvästra Skåne med Öresund och består av 23 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Ordförande för LAG är Pia Zachrison. Vice ordförande är Ros-Marie Paulsson.

Offentlig part ordinarie

Bedrija Halilovic
Svalövs kommun

Jag är utbildad byggnadsingenjör och jobbar som bygglovshandläggare/byggnadsinspektör i Svalövs kommun.

Jag har erfarenhet från den gångna leaderperioden med LAG/styrelse och som ledamot i LAG vill jag lyfta fram Söderåsens unika position och naturvärden.

Söderåsen har fantastiskt mycket att erbjuda redan idag och framtiden kräver att människor möts, samspelar, bevarar och utvecklar mervärdena i vardagen.

Genom Leader metoden vill jag ge liv åt idéerna som kan skapa förutsättningarna för en levande, bärkraftig och tillgänglig landsbygd i samspel med de lokala tätorterna.

Dragan Kostic
Ängelholms kommun

EU- och Mångfaldssamordnare för Ängelholms kommun. Engagerad i Leader sedan 2013. Dragan brinner för mångfald och ser Leader som en potential i ett arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter för alla.

Krister Persson
Örkelljunga kommun, ordinarie

Offentlig sektor, Näringslivs- och turismchef Örkelljunga Kommun. Ordinarie

”Eftersom jag jobbar i en av volleybollens elitorter, är det extra kul att jag spelat Volleyboll själv och även utmanat Örkelljunga!”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Som landsbygdskommun ger Leader stora möjligheter för utveckling. Klart man skall vara med då!”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”På landsbygden är det extra viktigt att samverka mellan så många parter som möjligt. Allt är lite mindre – så även resurserna. Leader ger incitament för alla tre parter att samverka för allas bästa. Göra tillsammans!”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att vi på kommunen kommer närmare verkligheten, och både kan tipsa om Leader och även initiera och föreslå projekt.” Jag har exempelvis varit med och satt igång projekt som Affärsresan och Naturarenan vid Hjälmsjön.

Susann Cardell
Åstorps Kommun

Susann arbetar som näringslivsutvecklare i Åstorps kommun och har företagande och landsbygd i fokus, för en god utveckling behöver vi jobba tillsammans, vilket är en självklarhet med Leader.

Tim Andersson Ljung
Offentlig part, ordinarie


”Förutom att jag kanske mest förknippas med idrotten varpa, så kan jag vara bra att ha med i ett lag i musikquiz om det handlar om musik som är mer än 25 år gammal.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag arbetar med EU-stöd och projektutveckling inom Landskrona stad, och har en lång bakgrund med uppdrag inom ideell sektor.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Det är viktigt att det finns möjlighet att leva ett rikt liv, var vi än finns och verkar.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att initiativet kommer underifrån ökar chansen att projektinsatserna implementeras och får effekter även på längre sikt.”

Bengt Fellbe
Bjuvs kommun
Peter Nyström
ordinarie ledamot, offentlig part

”Jag är en genuin ’elbilsnörd’, och har engagerat mig i detta sedan 1980-talet. På den tiden så var mitt intresse lite mer otippat än vad det är idag. Lite pinsamt är det dock att jag själv bara har en elcykel trots mitt engagemang.
Jag heter ju dessutom ny….ström (…OK den är dålig och gammal!)”

Ordinarie ledamot i LAG för offentlig part, Höganäs kommun där han arbetat med näringslivsfrågor.

Hur hamnade du i vårt LAG?
”Jag är civilingenjör i grunden, och brinner för näringslivsutveckling. Jag deltog via mitt arbete redan i förarbetet inför förra programperioden i Leader, som då var nytt i nordvästra Skåne. Under förra programperioden satt jag också med i valberedningen i området.”

Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?
”Leader är toppen och har givit många nyskapande idéer en bra start, och gjort att de kunnat förverkligas snabbare.”

Vad är extra bra med Leadermetoden?
”Extra bra tycker jag det är att Leader passar för både stora och små projekt, och att underifrånperspektivet är så tydligt”

Anna Thörnqvist
offentlig part, ordinarie

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”I mitt arbete som Landsbygdsutvecklare och EU-samordnare i Klippans kommun stöttar jag bland annat föreningar och verksamheter att starta upp Leaderprojekt. Att sitta med i LAG-styrelsen ger mig en bättre förståelse och insyn, och gör att jag med mina goda relationer och kontakter ute i kommunerna – och med kommunerna -kan få med deras perspektiv in i LAG.
Jag tror också att min egen bakgrund med Folkhälsovetenskap, och erfarenhet av både offentlig, privat och ideell sektort var något som sågs som en tillgång när jag valdes in i styrelsen.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”För att EU-medel når invånare och medborgare på ett tydligt sätt. Leader skapar också en större möjlighet att vara delaktiga och utveckla sitt närområde.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Underifrånperspektivet. Och att metoden ser till att behoven i området styr vart pengarna hamnar, istället för att pengarna styr behoven.”

Carolina Holgersson Ivarsson
Offentlig part, ordinarie

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag är projektledare på Strategi & Utveckling i Båstads kommun där jag främst arbetar med miljö-och hållbarhetsstrategiska frågor. Jag är relativt ny i sammanhanget, innan mitt arbete i kommunen kommer jag närmast från den akademiska världen.
Jag är socialantropolog och har forskat bland annat om återuppbyggnad efter naturkatastrofer och om samhällsförändring och ungas politiska engagemang på sociala media.

Jag har bott och arbetat mycket på Sri Lanka i en liten fiskeby på sydkusten, bland annat med utvecklingsprojekt. Efter många år på andra platser har jag har återvänt som fastboende på Bjäre där jag växt upp och har min familj.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Jag har ett stort engagemang och hjärta för hållbar samhällsutveckling på landsbygden, och Leader är en möjliggörare för detta.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Tillvaratagande av lokal kunskap och det gemensamma ansvaret för lokalsamhället mellan olika sektorer tycker jag är mycket viktigt.”

Monica Andersson
Offentlig part, ordinarie

”Jag har stort trädgårdsintresse. I våras grävde vi ner 240 dahlieknölar. De äldsta är säkert från 60-talet. Just nu stå de i sin fulla blom och ni kan tro att det är vackert.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag är agronom i grunden, och har under större delen av mitt yrkesverksamma liv jobbat med skånskt lantbruk i olika befattningar. Sedan några år tillbaka jobbar jag i eget företag omfattande växtodling, smågrisproduktion samt en redovisningsfirma. Jag hamnade i LAG därför att jag är fritidspolitiker för Centerpartiet i Helsingborgs kommun. Jag sitter i fullmäktige samt är ordförande i en nyinrättad landsbygdsberedning i kommunen, med syfte att ta ett samlat grepp kring frågor som rör landsbygden.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Vi lever i urbaniseringens tidevarv med stort fokus på staden. Leader kan bidra till att öka attraktiviteten för landsbygden och visa på de möjligheter som finns för de som bor och verkar här. Leader kan minska klyftan mellan stad och land genom diverse samarbetsprojekt. Staden och landsbygden är beroende av varandra!”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Bra organisation och att det bygger på samarbete mellan olika aktörer inom ett lokalt område. Jag gillar det stora lösningsfokuset.”

Offentlig part suppleant

Fredrik Bengtsson
Offentlig part, suppleant

”Jag önskar att stad och landsbygd vore bättre sammankopplade, för att göra det enklare till utbyte och rekreation (åt båda hållen) – men också för att sluta kretsloppen och skapa ett hållbarare samhälle.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag arbetar som ekolog på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs kommun med planering och genomförande av naturskydd och naturvårdsprojekt. Jag är uppvuxen på en gård på Söderslätt, men bor numera i Helsingborg.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Leader ger en bra möjlighet att slussa ut en del av EU:s medel till landsbygden.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Metoden gör att lokala initiativ och idéer kan bli verklighet. Underifrånperspektiv är en viktig aspekt, vilket kräver lokal förankring och drivkraft av projekten.”

– Är du fadder för något projekt?

”Utveckling och utökning av biodling. Företagsstöd.”

Ideell part ordinarie

Ros-Mari Paulsson
Vice ordförande, ideell part ordinarie

Jag är egentligen utbildad inom vården. Men mitt intresse för naturen gjorde att jag började engagera mig när kommunen ville dika ut ett våtmarksområde med många vilda djur, och göra om detta till uthyrningsstugor. Detta gjorde att jag både blev politiker och intresserad av landsbygdsutveckling i samklang med naturen.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag har varit med i Leader sedan 2008. Det var mitt intresse för landsbygden och dess utveckling som fick mig att engagera mig.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Det finns många bra idéer bland människor på landet, idéer som inte är möjliga att genomföra utan ekonomi. Här ger Leader en bra startmöjlighet.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att arbeta tillsammans ideell, privat och offentlig sektor ger ofta ett bra resultat. Att sedan idéerna kommer underifrån och är väl förankrade gör att det gynnar många och många får chans att engagera sig.”

– Är du fadder för något projekt?

”Ja, Projektet Aktiv livsstil Båstad Bjäre.”

Ann-Charlotte Johansson

Hjärtat klappar för landsbygden och därför jobbar jag ideellt med landsbygdsutveckling i hemortens byalag. Medverkade i ett LEADER-projekt förra programperiodenUtbildad byggnadsingenjör och jobbar med produktions- och projektledning i byggbranschen.

Ingegerd Hagelin
Ideell part, ordinarie

”Att jag varit tävlingscyklist och plockat hem medaljer är det inte många som minns längre, men vinnarskallen finns kvar!”

– Hur hamnade du i vårt LAG?”

”Jag är en aktiv föreningsengagerad person, och gick på ett informationsmöte inför den första leaderperioden 2008 i Skåne. Innan dess hade jag studerat och intresserat mig för olika projekt i Blekinge – och också drivit EU-projekt i mitt yrkesarbete. Jag blev rekryterad eftersom jag hade erfarenhet och kunskap, och tackade ja med glädje.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Leader är ett medel för eldsjälar att nå sina mål. Visioner saknas inte, inte heller personer för genomförande. Det är ofta de ekonomiska medlen som saknas – Leader knyter ihop och skapar lösningar för att utveckla den nordvästskånska landsbygden.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Trepartssamverkan – utan tvekan! Äntligen har vi funnit en framgångsmetod där ideella samverkar med företagare och den offentliga sektorn. Ett utmärkt sätt att visa kraften i den ideella sektorn.”

– Är du fadder för något projekt?

”Jag är stolt fadder för ett spännande projekt i Mölle – Krapperups Gamla Vattenmölla. http://www.vattenmollan.se/”

Amanda Romare

Jag arbetar som projektledare för transmedia-projektet Gabriel Klint. Ett projekt som startades upp med hjälp av ett Leader stöd (EU på landet, som riktade sig till unga som ville driva projekt), och som idag är stöttat av både Arvsfonden, Region Skånes Sociala investeringsfond och Film i Skåne mfl.

Projektet riktar sig till ungdomar med syfte att förebygga psykisk ohälsa, två områden som jag håller varmt om hjärtat även när det gäller mitt arbete i LAG. Jag är uppväxt i Nordvästra Skåne vilket innebär att jag har en bra lokalkännedom, och vet hur viktigt det är med en levande landsbygd.

Michael Johansson
Ideell part, ordinarie

”Jag är Räddningsledare inom Räddningstjänsten SkåneNordväst i Allerums Deltidsbrandkår. Jag tränar ett fotbollslag för 12-åringar – och jag har även varit ordförande i en chokladpuddingkommitté på gymnasiet en gång i tiden.”

Ideell part, ordinarie. Ordförande i Allerum-Hjälmshults Byaförening

Hur hamnade du i vårt LAG?

”Som boende på landsbygden – närmare bestämt på grusvägarna utanför Helsingborg i Allerum, så ligger stadsnära landsbygdsutvecklingsfrågor mig mycket varmt om hjärtat.
Jag är även forskare på Lunds Universitets Campus i Helsingborg, och har en fokus på frågor rörande hållbarhet, miljö och transporter.”

Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Leader ger invånarna på den nordvästskånska landsbygdenmöjlighet att på olika sätt utveckla sina specifika bygder. Detta gör att boende och verksamma här kan driva lokala utvecklingsfrågor för att skapa en levande landsbygd.”

Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Det kanske främsta värdet med Leadermetoden är stöttningen av bra lokala initiativ. Dessa blir i sin tur en viktig drivkraft för lokal landsbygdsutveckling.
Leadermetoden skapar förutsättningar att skapa aktiva katalysatorer och arbeta sektorsövergripande, genom att involvera alla relevanta berörda parter inom ett område.
Jag tycker att det är viktigt att de resultat som uppnås lokalt är synliga – och att de visas upp ordentligt!”

Per Joehns
Ideell part, ordinarie

Ideell part suppleant

Tania Bauder

Tania är en person som drivs av utmaningar och möjligheter som uppstår i kulturmöten, med hjärtat i den idéburna sektorn.

Eva Hartman
Ideell part, suppleant.

”Till vardags arbetar jag som verksamhetsutvecklare på Arbetarnas bildningsförbund Skåne (ABF Skåne) med frågor som rör bl.a. extern finansiering, funktionsrätt och integration. Jag är sekreterare i fotbollsföreningen Röstånga IS och styrelseledamot i kvinnokooperativet Yalla Trappan. Jag har ett slumrande intresse för det arabiska språket efter att ha studerat arabiska på universitet och bott en period i Amman, Jordanien.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Genom min bakgrund inom regionala folkbildningsfrågor och kooperativ utveckling har jag arbetat nära många initiativ som startat upp som Leaderprojekt. Jag tror på kraften i goda exempel och försöker i mina olika engagemang att synliggöra exempel på samhällsförbättrande initiativ som kan inspirera andra. LAGs valberedning belyste behovet av kopplingar mellan lokala och regionala nätverk för att skapa ännu fler synergier utifrån LAGs verksamhet, och detta är en del av det som jag hoppas kunna bidra med i styrelsen.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Som boende i Röstånga möter jag i vardagen många goda exempel på vad Leader kan innebära för en bygd. Genom Leader stärks samarbeten, lokal innovationskraft och lärande när olika perspektiv möts och berikar varandra. Leader är också en viktig kraft för att öka människors möjligheter till delaktighet i lokalt utvecklingsarbete. Trots en mångfald av initiativ för ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i vår del av Skåne så tror jag att många människor upplever att de har begränsade möjligheter att vara en del av den lokala samhällsutvecklingen.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Leadermetoden är viktig utifrån ett demokratiskt perspektiv. En av de främsta styrkorna med Leadermetoden är som jag ser det att den möjliggör lokal, social hållbarhet i praktiken. Den skapar möjligheter för människor att bli delaktiga i samhällsutvecklingen och att tillsammans driva frågor som är viktiga för bygdens utveckling. Många sociala innovationer som bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet föds på landsbygden och här spelar Leadermetoden en nyckelroll.”

Matilda Kullebjörk
ideell part, suppleant

Västgöte som hamnade i Skåne för mer än tio år sedan. Jag är utbildad genusvetare, som till vardags jobbar med regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge och vurmar för jämställdhet, minskat stuprörstänk och regional och lokal utveckling.

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att den utgår från tvärsektoriell samverkan, med underifrånperspektivet i centrum! Att arbeta över sektorsgränser tror jag är en nyckel för att hitta nya, smarta lösningar och optimerar chanserna att nå resultat i initiativ och projekt- inte bara för Leader utan även generellt!”

Ann-Charlotte Thörnblad
Ideell part, suppleant

”Lite otippat är kanske att jag som varm förespråkare för landsbygden, är född och uppväxt i storstaden Malmö. Mellan Pildammarna och Malmö stadion, vilket gett en livslång kärlek till fotboll och lika djup avsky för svanar – i synnerhet knölsvanar. De bits.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag var med och startade upp Leader i nordvästra Skåne i förra programperioden, när det var nytt för stora delar av Sverige. Jag arbetade då för Klippan och Örkelljunga kommuner med EU-projekt i allmänhet och landsbygdsutveckling i synnerhet. Idag sitter jag bland annat i styrelsen för Coompanion Skåne, som är en utmärkt samarbetspart till Leader. Jag är även verksamhetsledare för ett annat Leaderområde, Mittskåne Utveckling”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Den nordvästskånska landsbygden har många möjligheter och utmaningar – som så klart inte alls är de samma i exempelvis Medelpads inland – och de fixar man bäst lokalt.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Jag gillar Leadermetoden främst för att det kräver lokal kunskap och ett genuint engagemang från de som bor och verkar i området. Man bygger nätverk, och när man vrider och vänder en utmaning tillsammans så brukar det ge bra och hållbara lösningar.”

– Är du fadder för något projekt?

”Jag är fadder för projektet Affärsresan, som pågår i ”min” gamla kommun Örkelljunga.”

Privat part ordinarie

Pia Zachrison
Ordförande
Mobil: +46 70-975 63 79

Privat part, ordinarie

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Det var ju en ära att bli nominerad till LAG! Jag bor och verkar i nordvästra Skåne; tidigare Varalöv, men numera Helsingborg. Jag är delägare i ett tekniskt konsultbolag, men jobbar för Helsingborgs stad.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Vårt Leaderområdes strategi är framtagen tillsammans med boende, näringsidkare och andra aktörer i nordvästra Skåne med Öresund. Den är därför välförankrad, långsiktig, bygger på hållbar utveckling och styr i förlängningen hur vi i LAG prioriterar.
Det är dessutom toppen att det i stadgarna är stipulerat att vi i LAG ska representera olika sektorer, olika kön, olika yrkesroller, vara spridda geografiskt i vårt område. Det gör att vi har varierande infallsvinklar när vi diskuterar och prioriterar olika ansökningar. ”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?
”Leader innebär ju lokalt ledd utveckling, och det är det bästa för den nordvästskånska landsbygden – nämligen att man från privat-, ideell- och offentlig sektor tar armkrok och jobbar framåt tillsammans!”

Sven-Yngve Persson
Kassör. Provat part, ordinarie

”Har dykarcertifikat för både våt- och torrdräkt”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag kom med i LAG-styrelsen på förslag av Bjuvs kommuns näringslivssamordnare. Vid den tidpunkten var jag även ordförande i Bjuv Ekeby LRF.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Leader kan vara den instans som möjliggör olika projekt som behövs för att utveckla landsbygden och dess invånare i stort och smått.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att den bygger på underifrånperspektivet och engagerar så många ideella krafter.”

Åsa Sjöblom

Åsa är utbildad hortonom och driver sedan några år tillbaka företaget Kullasparris tillsammans med min man. Småskalig odling, gärna ekologisk ligger mig varmt om hjärtat.

Marie Irbladh

Utbildad lantmästare med egen verksamhet som landsbygdsföretagare på gård på Söderåsen. Har ett stort intresse för det svenska hållbara lantbruket, företagande och samhällsfrågor. Ideellt engagerad i flera föreningar på landsbygden och även politiskt. Allt börjar med det goda entreprenörskapet och i det är Leadermetoden en fantastisk möjlighet.

Madelene Larneby
ordinarie ledamot, privat part

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag hade varit inblandad i periferin på en del Leaderprojekt och blivit nyfiken på Leader. Jag kände att jag ville lära mig mer och samtidigt försöka bidra med min kompetens och mina erfarenheter. Jag kontaktade valberedningen för några år sedan, och på den vägen är det”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Vi bor i en fantastisk region. Men för att den ska fortsätta vara fantastiskt krävs att hela regionen fortsätter att utvecklas. Då är det extremt viktigt att det även sjuder av liv och rörelse på landsbygden. Och där kan Leader göra stor nytta!”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att den fungerar för så många olika typer av projekt inom olika sektorer. Och underifrånperspektivet såklart!”

Foto: MGz Foto

Jonas Brorson
Privat part, ordinarie ledamot

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag har arbetat inom media i nordvästra Skåne under många år och jobbade också en period med kommunikation på Leaderkontoret i Örkelljunga. Även om jag i dag arbetar i Lund, så bor jag kvar i Ängelholm och är aktiv i många olika föreningar i vår del av Skåne.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Det bästa med leadermetoden är att den kommer underifrån, från människor som förstår vad som behövs för att motverka koncentrationen till våra städer. Det finns många mindre byar och samhällen i nordvästa Skåne med personer som har idéer och energi att arbeta med projekt som har stor betydelse och kan inspirera andra till att våga förändra.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Leader kan med sin metod, krav på struktur för projekten samt givetvis ekonomisk stöttning, verkligen fungera som en katalysator och förverkliga goda idéer för att alla delar i en kommun ska vara levande närhet – inte bara en därhet, där borta i staden

Niklas Nielsen

Privat part suppleant

Max Persson
privat part, suppleant

”För att förstå världen vi lever i, krävs det att man börjar i sin närmiljö. När man byggt sitt hus, skjutit och odlat sin mat, samt fikat med sina grannar är man en bit på väg för att förstå.”

#kändsvenskomlandsbygden

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag hade – antagligen som många andra – ingen koll på Leader alls. Men när jag och familjen flyttade tillbaka till nordvästra Skåne från Södermanland fick jag en dag ett telefonsamtal från valberedningen. Personen ville att jag skulle vara med i LAG. Med en bakgrund som utbildad Viltmästare och erfarenhet av både lantbruk, yrkesjakt, skog och numera även en hel del inom småskaligt mathantverk, och lokala produkter med försäljning i regionen så kändes ett engagemang i Leader helt rätt.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Många tankar och idéer hos föreningar, byalag och andra slutar just vid tankar och idéer. Leader är fantastiskt på det sättet att man både får ekonomisk stöttning, men även så mycket mer på köpet. Leaderprojekten som går igenom LAGs bedömning tillför alltid både mjuka och hårda värden till just landsbygd som behöver stöttning.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Inkludering, trepartssamarbete, underifrånperspektiv och ger alltid mer tillbaks till samhället än vad som investeras.”

– Är du fadder för något projekt?

”Jag är fadder för Träffpunkt Elfdalen, som drivs av Klippans hembygdsförening. De är så duktiga, och det är en fröjd att se Elfdalen växa.”

Helena Esbjörnsson
privat part, suppleant

”Vill du kan du komma hem till mig ”luftvägen” och landa med mindre flygplan, då vi har ett flygfält vid gården. Mannens motorintresse syns också genom den samling av veterantraktorer som finns i husen.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag är bosatt på landsbygden utanför Kågeröd sedan över 30 år. Där jag är delaktig i driften av familjeföretaget Simmelsberga Gård/Traktor-Flyg AB.
Jag har arbetat som skolledare både på Svalöfs gymnasium, Klippans gymnasieskolor och Segragymnasiet i Östra Ljungby. Numera är jag rektor på Munka Folkhögskola.

Min yrkeskarriär gör att jag har kontakter i och kännedom om stora delar av nordvästra Skåne, trots att rötterna finns på en gård på Söderslätt.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Det gamla uttrycket ”Hela Sverige ska leva” är ännu viktigare idag, då storstadsregionerna har växtvärk och de unga flyttar ifrån landsbygden. Då är det viktigt att ge start-skjuts till de entreprenörer som vill och kan driva projekt som utvecklar Skånes landsbygd.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att metoden bygger på och gynnar lokalt engagemang, vilket gör att det ekonomiska stödet får långsiktig effekt.”

Per Isaksson
Dela: