Nyheter

 

 


Nyhetsbrev nr 20

 

 

Viktiga datum 2020

LAG-möte Leader Nordvästra Skåne med Öresund
11 mars 2020


Landsbygdsriksdagen 2020
8-10 maj, Jönköping

Landsbygdsriksdagen samlar landsbygdsrörelsen, organisationer, politiker, tjänstepersoner och internationella gäster under tre dagar för att driva landsbygdsfrågorna framåt och sätta landsbygdsutveckling högt upp på den politiska agendan.

https://landsbygdsriksdagen.se/landsbygdsriksdagen/


Fiskeforum2020
31 maj – 1 april, Näringslivets Hus Stockholm

Konferensen samlar yrkesfiskare, fritidsfiskare, sportfiskare, fisketurismentreprenörer, produkt- och destinationsutvecklare, offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, forskning och vetenskaplig rådgivning från olika delar av Sverige.

https://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/kalender/
kalenderaktiviteter/fiskeforum2020.5.6e46bb716fc11d7264f686.html


Mitt Europa 2020
9 – 17 maj

Kampanjen Mitt Europa är en informationssatsning i hela EU som äger rum en vecka i maj varje år. Detta år inträffar Mitt Europa mellan 9-17 maj. Alla Leaderprojekt är välkomna att delta, oavsett EU‐fond eller verksamhet. Självklart kan ni som tidigare deltagit anmäla i år igen! Projektet kan vara antingen aktivt eller avslutat.

https://eufonder.se/eu-fonder/mitt-europa/anmalningsformular-2020.html

2020 kommer Leader Nordvästra Skåne med Öresund arrangera Leaderbussen under Mitt Europa, läs mer nedan.


Leaderbussen i nordvästra Skåne
15 maj
http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2020/02/14/leaderbussen-nordvastra-skane-2020/

 

 

Leaderbussen kommer till er!

häng med på en busstur bland våra helt fantastiska projekt i nordvästra Skåne!

När & Var: Fredag den 15 maj klockan 09:00. Plats för samling kommer.

Klockan 14:30 är vi klara för dagen. Lunch ingår.

Observera att på grund av exempelvis anslutande tåg- och bussar med mera, kan start- och sluttid komma att ändras. Exakta tider kommer då programmet är fastställt. Platsinformation och turschema kommer inom kort.

Anmäl ditt deltagande innan den 15 april till: maria.lundgren@leaderskanens.se
eller på Facebook: https://www.facebook.com/events/606515573261937/

Det är möjligt att vara med under en del av turen om du inte kan hela dagen – kontakta oss så hjälper vi dig att planera detta.

Självklart är det kostnadsfritt att följa med!

Varmt välkomna
önskar
Leader Nordvästra Skåne med Öresund


Arrangörerna förbehåller sig rätten att fördela platserna jämnt mellan deltagare från våra kommuner. Arrangörerna förbehåller sig rätten att fördela platserna utifrån relevans.

 

Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk

Nytt beviljat projekt

”Ett bra sätt att göra avfall till en tillgång och ett bra exempel på cirkulär ekonomi och stad-landperspektivet.”

Genom projektet Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk – vill projektägaren NSVA skapa möjlighet för Helsingborg att bli först i Sverige med att producera återvunna gödningsprodukter för lantbruk.

Den nya gödselprodukten kommer att bestå av återvunna växtnäringsämnen från klosettvatten och matavfall från det nya källsorterande avloppssystemet som byggs i Oceanhamnen, Helsingborg. Produkterna ersätter fossil mineralgödsel och minskar övergödning och klimatpåverkan, samtidigt som det skapar mervärde för de lokala lantbrukarna. Projektet bedrivs under 2,5 års tid och leds av projektledare (LT Miljö) ihop med projektägare (NSVA)

Vid projektet slut skall följande mål ha uppnåtts:

  • En regional marknad för produkten ska vara etablerad
  • Fastställd praxis för spridning och användande av produkten i lantbruk för minst två olika grödor
  • Minst tre lantbrukare skall ha odlat med produkten under två säsonger

Det långsiktiga målet är en expansion av marknaden för återvunna växtnäringsprodukter regionalt med fler producenter och kunder. Likaså ett ökat värde av de grödor som gödslats med produkten.


Projektnamn: Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk
Sökande: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Fond och insatsområde: Landsbygdsfonden. 2. Smart resursförsörjning
Aktuella kommuner i genomförandet: Helsingborg
Slutdatum: 2022-08-30
Ansökt belopp: 623 200 kronor
Förslag till finansiering: Projektstöd 417 544:-, Övrigt offentligt stöd från LAG 205 656:-,
Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurs till värdet av 353 600 kronor
Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 417 544:- (67 %), Övrigt offentligt stöd från LAG 205 656:- (33 %), vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.
Jordbruksverkets beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att det är ett intressant och innovativt projekt som kan bidra till lokal försörjning av näringsämnen till jordbruket. Projektet kopplar tydligt an till områdets strategier och har potential att skapa stor förändring. Ett bra sätt att göra avfall till en tillgång. Om projektet slår väl ut kommer metoden att avlasta kommunala reningsverk vilket på sikt gör att vi får ett renare Öresund. Ett bra exempel på cirkulär ekonomi och stad-landperspektivet.

Jordbruksverket beslutade 2019-12-30 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020

Läs mer här:
http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2019/12/30/kretslopp-fran-stad-till-land-vardeokning-lantbruk/


 

 

Förstudie – Naturturism Rönne å & Ringsjöarna 

Ny beviljad förstudie 

Med hjälp av bland annat utredningar, föreläsningar, workshops och studieresor ska förstudien Naturturism Rönne å och Ringsjöarna skapa underlag för hur en hållbar naturturism ska utvecklas längs med Rönne å och kring Ringsjöarna . Bakom projektet står  Eslöv, Hörby,
Höör, Åstorp, Klippan och Ängelholms kommuner.

Syfte: Syftet med förstudien är att beskriva hur en hållbar naturturism kan utvecklas längs med Rönne å och kring Ringsjöarna.

Mål: Målet med projektet är att skapa ett underlag för hållbar naturturism genom föreläsningar, workshops, studieresor samt arbeta med marknadsföring och skriva en slutrapport.

Man kommer att anställa en projektledare.

”Vision 2030: Skandinaviens självklara laxfiskedestination. Ett hållbart besöksmål som attraherar såväl fritidsfiskare som naturintresserade lokalt och globalt”

 


Projektnamn: Naturturism Rönne å och Ringsjöarna
Sökande: Eslöv, Hörby, Höör, Åstorp, Klippan och Ängelholms kommuner. Ängelholms kommun ha ansvar för att driva och samordna arbetet, i nära samverkan med övriga kommuner.
Fond och insatsområde: Havs- och fiskerifonden, 3. Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer
Slutdatum: 2022-03-31
Ansökt belopp:  1 699 629 kronor
Förslag till finansiering: Projektstöd 1 137 334 kronor, Övrigt offentligt stöd från LAG 422 294 kronor, från Klippans kommun 17 411 kronor, från Höörs kommun 16 487 kronor, från Ängelholms kommun 41 711 kronor, från Hörby kommun 15 434 kronor, från Eslövs kommun 33 199 kronor, från Åstorps kommun 15 759 kronor.
Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurs till värdet av 418 000 kronor
Beslut: LAG beslutar att prioritera Naturturism Rönne å och Ringsjöarna – Förstudie och godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning.
Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 1 137 334 kr (67 %), Övrigt offentligt stöd från LAG 422 294 kr, från Klippans kommun 17 411 kr, från Höörs kommun 16 487 kr, från Ängelholms kommun 41 711 kr, från Hörbys kommun 15 434 kr, från Eslövs kommun 33 199 kr, från Åstorps kommun 15 759 kr, vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.

Jordbruksverkets beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan som vi godkänt ryms och prioriterats  inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att projektet har många viktiga syften som till exempel att beskriva hur hållbar naturturism kan utvecklas längs hela Rönne å och kring Ringsjöarna. Projektet innehåller även samverkansformer för kunskap som bland annat ska klargöra vilka möjligheter som finns i området. Det är viktigt att återskapa miljöerna för vandrande fisk och genom projektet kan fiske, friluftsliv och naturturism, på sikt, komma att utvecklas på ett hållbart sätt. Att sex kommuner är med borgar för ett bra genomförande.

Jordbruksverket beslutade 2020-02-03 att bevilja ansökan stöd från havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.

http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2020/02/05/naturturism-ronne-och-ringsjoarna-forstudie/

 

Vejby Sport Park

Nytt beviljat projekt

Vejby IF vill locka fler människor till Vejbystrand med omnejd, genom att skapa ett utegym och två padelbanor med tillbehör. Förutom att skapa ett attraktivt område för alla, så vill man också aktivt nå nyanlända genom att skapa grupper som ska stimulera till integration. Man kommer också att tillgänglighetsanpassa aktiviteterna. 

”LAG har prioriterat projektet därför att det främjar bysammanhållning och ökar attraktiviteten i området.”

Projektidé: Genom att anlägga ett utegym och två padelbanor, kan föreningen utöka Vejbystrandsbornas möjlighet till en modern aktivitetsyta med hög attraktionskraft, hög tillgänglighet, och som ligger i tiden. Man vill att området ska attrahera nyanlända och kommer att starta upp grupper som ska stimulera till integration. Eftersom alla aktiviteter ska vara tillgänglighetsanpassade kommer man skapa träningsgrupper anpassade till individens behov.
Med placering av aktivitetsytan utomhus på idrottsplatsområdet, samt att belysa den på ett tillräckligt bra sätt syftar projektet även till att attrahera utsatta målgrupper att träna kvällstid då det är mörkt, särskilt vintertid. Trygghetsgraden skall vara så hög på aktivitetsytan att alla målgrupper skall känna sig bekväma att utöva sina fysiska aktiviteter i närmiljö, även under det som kan uppfattas som otrygga tider på dygnet.


Projektnamn: Vejby Sport Park
Sökande: Vejby IF
Fond och insatsområde: Landsbygdsfonden. 3. Lokal attraktivitet
Aktuella kommuner i genomförandet: Ängelholms kommun
Slutdatum: 2020-09-30
Ansökt belopp: 1 659 931 kronor
Förslag till finansiering: Projektstöd 1 112 153 kronor,  övrigt offentligt stöd från LAG 247 778 kronor, övrigt offentligt stöd från Ängelholms kommun 300 000 kronor.
Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurser till värdet av 685 100 kronor.
Beslut: LAG beslutar att prioritera Vejby Sportpark och godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning.
Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 1 112 153 kronor (67 %), övrigt offentligt stöd från LAG 247 778 kronor (14,93%), övrigt offentligt stöd från Ängelholms kommun 300 000 kronor, vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.
Projektets utgifter är rimliga i omfattning och prisnivå, samt faller inom stödnivån.

LAG och Jordbruksverkets motivering till beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att det är ett projekt som främjar bysammanhållning och ökar attraktiviteten i området. Det skapar fler aktiviteter och stimulerar till rörelse och till god hälsa. Projektet bidrar till ökad tillgänglighet och involvering av en bredare målgrupp till området än tidigare.

Jordbruksverket beslutade 2019-12-11 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer:
http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2019/12/11/vejby-sport-park/


 

Slutrapporterade projekt 2019 – februari 2020

Där beslut har tagit av jordbruksverket

Ingeborrarp – Ett kulturcentrum mellan tid och rum
Bruksspelet 2.0
Ett hållbart fiske i Öresund
Höganäs Hästcenter i Kullabygden – en förstudie
Förstudie – Lokal förvaltning av Hvens natur- och kulturmiljö

Observera att fler projekt handläggs av Jordbruksverket i skrivande stund.


 

Vill du också starta ett Leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett Leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Börja med att gå in på vår sajt och testa din idé mot tio frågor:
http://www.leadernordvastraskane.se/ansoka/testa-er-projektide/

 

Leader Nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Klippan, Örkelljunga, Ängelholm, Svalöv samt Båstad.

 

Dela: