Avslutade projekt 2014-2024

Vejby IF vill locka fler människor till Vejbystrand med omnejd, genom att skapa ett utegym och två padelbanor med tillbehör. Förutom att skapa ett attraktivt område för alla, så vill man också aktivt nå nyanlända genom att skapa grupper som ska stimulera till integration. Man kommer också att tillgänglighetsanpassa aktiviteterna. 

 

”LAG har prioriterat projektet därför att det främjar bysammanhållning och ökar attraktiviteten i området.”

 

Syfte och mål: Syftet med projektet är att locka fler människor ifrån Vejbystrand med omnejd till området för möjligheten till rekreation, motion och varaktiga möten. Målet med projektet är att få en iordningställd sport- och rekreationsyta med fler aktiviteter. Projektet består i att skapa ett utegym och två padelbanor med tillbehör, samt invigning och marknadsföring av dessa.

Projektidé: Man vill ge alla i Vejbystrand med omnejd bra möjligheter till rekreation, motion och varaktiga möten. Genom att anlägga ett utegym och två padelbanor, kan föreningen utöka Vejbystrandsbornas möjlighet till detta genom en modern aktivitetsyta med hög attraktionskraft, hög tillgänglighet, och som ligger i tiden. Man vill att området ska attrahera nyanlända och kommer att starta upp grupper som ska stimulera till integration. Eftersom alla aktiviteterna skall vara tillgänglighetsanpassade kommer man skapa träningsgrupper anpassade till individens behov.

Med placering av aktivitetsytan utomhus på idrottsplatsområdet, samt att belysa den på ett tillräckligt bra sätt syftar projektet även till att attrahera utsatta målgrupper att träna kvällstid då det är mörkt, särskilt vintertid. Trygghetsgraden skall vara så hög på aktivitetsytan att alla målgrupper skall känna sig bekväma att utöva sina fysiska aktiviteter i närmiljö, även under det som kan uppfattas som otrygga tider på dygnet.

Målgrupp: Motionärer i alla åldrar med fokus på barn, ungdomar, funktionsnedsatta, nyanlända och pensionärer.

Projektnamn: Vejby Sport Park 
Sökande:
Vejby IF
Journalnummer: 
2019-3596
Fond och motivering:
Landsbygdsfonden då projektidén har fokus på allmän landsbygdsutveckling och gynnar en bredare allmänhet
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
 3. Lokal attraktivitet 
Aktuella kommuner i genomförandet:
Ängelholms kommun
Projekttyp:
Projektstöd
Slutdatum:
2020-09-30

Ansökt belopp: 1 659 931 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd 1 112 153 kronor,  övrigt offentligt stöd från LAG 247 778 kronor, övrigt offentligt stöd från Ängelholms kommun 300 000 kronor.

Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurser till värdet av 685 100 kronor.

Beslut: LAG beslutar att prioritera Vejby Sportpark och godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning.

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 1 112 153 kronor (67 %), övrigt offentligt stöd från LAG 247 778 kronor (14,93%), övrigt offentligt stöd från Ängelholms kommun 300 000 kronor, vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.

 

Projektets utgifter är rimliga i omfattning och prisnivå, samt faller inom stödnivån.

Poäng: 410  (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

LAG och Jordbruksverkets motivering till beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att det är ett projekt som främjar  bysammanhållning och ökar attraktiviteten i området. Det skapar fler aktiviteter och stimulerar till rörelse och till god hälsa. Projektet bidrar till ökad tillgänglighet och involvering av en bredare målgrupp till området än tidigare.

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2019-12-11 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

  

Dela: