Nyheter

Rock by FlowNet

Publicerades den 7 november 2019

Rock by FlowNet!

FlowNet skapades av ungdomar  i Örkelljunga sommaren 2017, för att tillsammans bygga en plattform för datorspelsentusiaster i lokalområdet.  Sedan FlowNet bildades har de arrangerat ett antal LAN i Örkelljunga och i slutet av november är det dags för ännu ett.

Vid varje LAN vill FlowNet förändra och förbättra sitt event och skapa nya upplevelser för sina besökare, tanken om att arrangera en konsert föddes.

Till konserten har FlowNet tagit kontakt med två lokala rockband. Banden har producerat ny musik och konserten kommer därför även att vara en releasekonsert för båda banden på hemmaplan. Konserten kommer att vara i Forum (Örkelljunga) och riktar sig både mot de som deltar i  LANet under helgen, men även besökare som bara vill gå på konserten är så klart varmt välkomna.

Att ta del av Leaders ungdomsprojekt ger FlowNet en möjlighet att testa sin idé om att utvecklas mot en festival med ett brett utbud inom gaming och kultur.

Pengarna kommer från Landsbygdsfonden

Åsa Johnsson

Asa.johnsson@leaderskanens.se

telefon: 070-861 99 28

Om Ung kraft och Vilja

Syfte och mål: Syftet med projektet är att uppmuntra till initiativkraft och kunskapsbyggande bland unga med olika bakgrund i det lokala samhället. Målet med projektet är att ungdomar genomför aktiviteter som ger förutsättningar för kreativt lärande och utvecklingen som bidrar till ökat värde för unga människor på landsbygden och skapar lokal attraktivitet. Projektet består i projektledning, delaktiviteter för paraplyer, information om möjligheter med projektet, marknadsföring och möten för nätverkande (Jordbruksverkets beslut).

Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan:
”Syftet är att via paraplyprojektet underlätta för små satsningar genom ett enklare förfarande, utan fullskalig ansökan. Detta gör det enklare för unga människor som saknar tidigare erfarenhet av att driva projekt enligt Leadermetoden, att ta initiativet och genomföra begränsade insatser som likväl har stor betydelse för deras tillvaro”

Projektnamn: Ung kraft och vilja 1 och 2
Projektägare: LAG Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Projektledare: är en anställd på 75 % under projekttiden

Styrgrupp: Leader Nordvästra Skåne med Öresunds verksamhetsledare, projektledare samt minst två personer valda ur LAG

Fond: Landsbygdsfonden

Åtgärd: Genomförande

Insatsområde: Projekt 1 inom Ung kraft och Vilja är kopplat till insatsområde kreativt lärande, men bidrar även till målen i lokal attraktivitet. Projekt 2 inom Ung kraft och Vilja är kopplade till insatsområde Lokal attraktivitet, men bidrar även till målen i kreativt lärande och smart resursförsörjning

Aktuella kommuner i genomförandet: Örkelljunga, Båstad, Ängelholm, Höganäs, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Åstorp samt Klippan.

Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2019-09-30
Ansökt belopp: 399 474 kronor x 2
Förslag till finansiering: Projektstöd från jordbruksverket 2 x 239 684 kronor, övrig offentlig finansiering (LAG) 2 x 159 790 kronor. Övriga finansiärer: Projektet har inga offentliga resurser. Det ideella arbetet ska i projektet helst uppgå till minst 50 procent av delprojektets värde.

Motivering till beslutad stödnivå: Du kan få högst 60,00 procent men inte mer än 2x 239 684 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser projektet och de utgifter som är kopplade till aktiviteterna som framgår i ansökan och i detta beslut. Pengarna från landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillsammans med pengarna från Leader Nordvästra Skåne med Öresund begränsas till högst 100,00 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

LAG:s och Jordbruksverkets motivering till beslut:

LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom Leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. Eftersom LAG inte fått in några projekt av ungdomar som sökande vill LAG på detta sätt stimulera till att projekt kan startas även inom denna målgrupp. Projektet bidrar starkt till flera av strategins mål och även till målen i flera av strategins insatsområde. Med LAG:s samlade kompetens och erfarenhet från tidigare Leaderperiod är vi övertygade om att det inom våra tio kommuner finns ett stort antal ungdomar eller ungdomsorganisationer med nya idéer som själva vill påverka och göra skillnad med kreativa idéer och lösningar på landsbygden. Vi tror att projektet kommer att bidra till kunskapsbyggande mellan människor och nya sektorsövergripande nätverk genom att de som medverkar i delprojekten kan träffas och utbyta idéer och erfarenheter.

Målgrupp: Ungdomar mellan 13 och 25 år och som bor eller verkar i nordvästra Skåne.

Projektidé:  Ung kraft och vilja är ett paraplyprojekt som ska göra det möjligt för unga personer inom föreningar och organisationer och andra nätverk i vårt Leaderområde att söka ekonomiskt stöd för aktiviteter som ryms inom utvecklingsstrategins övergripande mål. Initiativet till aktiviteterna ska komma från de unga enligt devisen ”av unga – för unga”. De ska skapa goda förutsättningar att förverkliga idéer och projekt samt öka känslan av delaktighet bland yngre personer på landsbygden.

Kopplingar till utvecklingsstrategins övergripande mål Delprojekten ska skapa aktiviteter utanför städerna som ger ökat värde för unga människor på landsbygden och attraktivt boende i alla åldrar. De ska visa för alla inblandade och utomstående att det finns initiativkraft och genomförandeförmåga även bland unga och också stärka känslan av att förändring är genomförbar för att skapa en livskraftig miljö. Genom att delprojektens aktiviteter är öppna för nya deltagare med olika bakgrund, uppmuntras lärandet och den personliga utvecklingen. Projekten lägger också grunden till fortsatt arbete för att ta ansvar för andra projekt och idéer som i genomförandet stärker den lokala marknaden och säkerställer god kompetensförsörjning.

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 22 augusti 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

  

Dela: