Beviljade projekt

Kulturarvet Billesholms Folketspark har under lång tid levt en tynande tillvaro och haft svårigheter att på egna ben skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna hantera underhåll och skötsel av byggnader samt parkmiljö.

Projektägarna vill genomföra projektet för att säkerställa att byggnationen kan fortleva i originalskick och därigenom bibehålla ett kulturarv för allmänheten. De vill också utveckla verksamheten för att även kunna inkludera och omfatta andra kulturer, tillhandahålla mötesplatser och miljöer för företagande samt organisationer och locka fler besökare i alla åldrar och personer med funktionsvariation att besöka Sveriges näst äldsta folkpark.

Syftet med projektet är att säkerställa så att byggnationen kan fortleva i originalskick och därigenom bibehålla ett kulturarv för allmänheten men även skapa förutsättningar för att erbjuda fler aktörer att vara en del av och nytta Billesholms Folkets park. Målet med projektet är att rusta upp Folkets park i Billesholm med en renoverad entré och en funktionell utescen som ger möjlighet till fler aktiviteter än de som är möjliga idag.

Målet är att skapa en välkomnande entré in i Parken och en funktionell utescen där det kan återupptas aktiviteter för allmänheten.

Projektnamn: Entré till Kulturen 
Sökande:
Billesholms Arbetares Fastighetsförening u.p.a.
Journalnummer:
2023-53
Fond och motivering: Landsbygdsfonden då projektidén har fokus på allmän landsbygdsutveckling och är till nytta för allmänheten
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
 3. Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer 
Aktuella kommuner i genomförandet:
Bjuv
Projekttyp:
Projektstöd, stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och landsbygdsutveckling
Slutdatum:
2024-09-30

Ansökt belopp:  3 139 875 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd 1 835 716 :-, Övrigt offentligt stöd från LAG 404 159  :-, Övrig offentlig resurs Bjuvs kommun 500 000 :- Övrig privat finansiering, Billesholms Arbetares Fastighetsförening u.p.a 400 000:-

Motivering till beslutad stödnivå: ”Du får totalt högst 2 739 875 kronor i stöd, varav 50,00 procent kommer från EU. Andelen stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 får sänkas om andelen stöd från Leader Nordvästra Skåne och Bjuvs kommun ökar eller minskar jämfört med finansieringsplanen.”

Jordbruksverkets motivering: ”LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan som vi godkänt ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning.
LAG har prioriterat projektet därför att det finns önskemål om att utveckla orten Billesholm och projektet kommer att bidra till denna utveckling. En fysisk samlingsplats är viktig och genom detta projekt möjliggörs det i Billesholm. Projektet är väl genomtänkt och det är tydligt att det finns ett behov av ett folkets park i Billesholm som en härlig mötesplats för många. Genom projektet finns det goda förutsättningar för en ökad attraktionskraft för Billesholm och Bjuv. Engagemanget i föreningen och från Bjuvs kommun är stor. Ett intressant kulturarv som ska bevaras och skapa samverkan mellan föreningar, företag och kommun. Ett klassiskt och angeläget leaderprojekt för att skapa attraktivitet utanför staden.”

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2023-04-26 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

  

Dela: