Beviljade projekt

Vadensjö är en plats med många aktiviteter och aktiv befolkning. I stationssamhället några hundra meter från kyrkan finns en liten lekplats som är i behov av uppfräschning och som kan bli en fin mötesplats, framför allt för barnfamiljer med barn i de yngre åldrarna.

Byastugan är en samlingspunkt, men den håller på att förfalla och kan inte användas på optimalt sätt. Lekplatsen i anslutning till byastugan är i behov av att renoveras och göras om, för att kunna bli en mötesplats för både barn och vuxna.!

Syftet är att ”Utveckla landsbygden, utöka fritidsutbudet, bevara kulturarvet och förstärka det lokala samarbetet. Byastugans bevarande och föreningens möjlighet till att driva aktiviteter. Skapa en attraktiv boendemiljö utanför staden i Vadensjö by. Locka nya invånare med aktiviteter i byn.

Redan nu hyrs föreningslokalen ut till en handfull föreningar. En renovering ökar möjligheterna för detta. Byastugan och Lekplatsen är den enda offentliga platsen för möten i stationssamhället. Platsen har potential att bli stationssamhällets mötesplats.”

Projektnamn: Mötesplats vadensjö
Sökande:
Wadensjö Byagille
Journalnummer:
2022-3879
Fond och motivering: Landsbygdsfonden då projektidén har fokus på allmän landsbygdsutveckling och är till nytta för allmänheten
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
 3. Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer 
Aktuella kommuner i genomförandet:
Landskrona
Projekttyp:
Projektstöd, stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och landsbygdsutveckling
Slutdatum:
2024-06-30

Ansökt belopp:  2 460 584 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd 1 648 591 :-, Övrigt offentligt stöd från LAG 286 165  :-, Övrig offentlig resurs Landskrona kommun 500 000 :- Offentliga resurser: 25 828 :-

Motivering till beslutad stödnivå: Du får totalt högst 2 460 584 kronor i stöd, varav 50,00 procent kommer från EU. Andelen stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 får sänkas om andelen stöd från Leader Nordvästra Skåne med Öresund eller Landskrona kommun ökar eller minskar jämfört med finansieringsplanen.

Jordbruksverkets beslut: ”LAG har prioriterat projektet därför att det finns ett önskemål om att utveckla orten och projektet kommer att bidra till denna utveckling. Projektet är väl genomtänkt och det är tydligt att det finns ett behov av byastugan och lekplatsen som mötesplats för framtiden. Engagemanget är högt med representanter från flera olika verksamheter. En fysisk samlingsplats är viktig för en by och genom detta projekt möjliggörs det i Vadensjö. Projektet kommer med all sannolikhet att synliggöra Vadensjö och få fler att upptäcka orten och projektet kommer bidra till nytta för många. Ett klassiskt och angeläget Leaderprojekt för att skapa attraktivitet utanför staden.”

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2023-02-16 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

  

Dela: