Beviljade projekt

Med Söderåsen 2.0 vill kommunerna kring Söderåsen vidareutveckla den gemensamma destinationsutvecklingsprocess som påbörjades under Leaderprojektet Destination Söderåsen. Bland annat vill man genom projektet sprida besökarna över hela Söderåsen för en mer hållbar turism. 

Projektidén är att synliggöra och tillgängliggöra de olika portarna in till Söderåsen (ingångar till Söderåsen som är icke-kommersiella platser). Här samverkar man även med ett annat Leaderprojekt som heter Tingvalla – en port till Söderåsen. Förutom förbättrad digital och analog information och marknadsföring ska även servicepunkter kopplade till portarna identifieras. Exempel på detta är boenden, matställen och cykeluthyrning i området. Genom att öka efterfrågan samtidigt som man tydliggör portar och servicepunkter till Söderåsen utifrån besökarens behov av att äta, bo, hyra och uppleva underlättar man för målgrupper att välja lämplig port till Söderåsen. Därmed kan man sprida besökarna över hela Söderåsen-området.

Projektet är ett samverkansprojekt med Svalövs kommun som projektägare. Övriga samverkansparter är Bjuvs kommun, Klippans kommun, Åstorps kommun och Söderåsens nationalpark (förvaltas av Länsstyrelsen Skåne). Övriga projektdeltagare är företagare och föreningar inom besöksnäringen som verkar i området. Både de fyra kommunerna och Söderåsens nationalpark har mångårig erfarenhet av att bedriva projekt.

Vad är syftet med projektet?
Projektets syfte är att gemensamt – kommunerna, företag, föreningar och Söderåsens nationalpark -utveckla Söderåsen som en hållbar turistdestination genom att locka fler besökare som sprids över hela Söderåsen-området, stannar längre och kommer under en längre tid av året. Projektet syftar också till att skapa ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter för den lokala besöksnäringen genom kompetensutveckling, samverkan samt tydlig profilering och gemensam marknadsföring. Vidare är syftet att öka landsbygdens attraktivitet och stärka sammanhållningen inom Familjen Helsingborg.

Vad är målet med projektet?
Målet med projektet är att portarna till Söderåsen har synliggjorts både digitalt och analogt med skyltar. Servicepunkter i området kopplade till de digitala och analoga portarna har identifieras och synliggjorts.

Målgrupp
Den första primära målgruppen för projektet och dess aktiviteter är aktörer inom besöksnäringen, från ideell, privat och offentlig sektor. Huvudsakligen utgörs dessa av företagare inom besöksnäringen och inom handel samt aktiva inom föreningar som är verksamma i området. Projektets övriga primära målgrupper är besökare och lokalbefolkning i området som påverkas genom att portarna till Söderåsen och servicepunkterna synliggörs och tillgängliggörs.

Projektnamn: Söderåsen 2.0
Sökande:
Svalövs kommun
Journalnummer:
2021-2291
Fond och motivering:
Landsbygdsfonden då projektidén har fokus på allmän landsbygdsutveckling och är till nytta för allmänheten
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
 3. Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer 
Aktuella kommuner i genomförandet:
Svalöv, Bjuv, Klippan och Åstorp
Projekttyp:
Projektstöd, stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och landsbygdsutveckling
Slutdatum:
2023-12-31

Ansökt belopp: 3 932 890 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd 2 635 036 :-, Övrigt offentligt stöd från LAG 527 854 :-, Övrig offentlig resurs Svalövs kommun 172 367 :- Övrig offentlig resurs Bjuvs kommun 189 523 :- Övrig offentlig resurs Klippans kommun 214 167 :- Övrig offentlig resurs Åstorps kommun 193 943 :-

Motivering till beslutad stödnivå: Du kan få högst 67,00 procent men inte mer än 2 635 036 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser projektet och de utgifter som är kopplade till aktiviteterna som framgår i ansökan och i detta beslut. Pengarna från landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillsammans med pengarna från de finansiärer som anges med namn i finansieringsplanen i detta beslut begränsas till högst 100,00 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.
Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Poäng: 410  (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut:  LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att det gynnar ett viktigt arbete med att skapa en hållbar turistdestination genom att förlänga säsongen och tillgodose besökare utan att göra anspråk på naturen. Projektet kommer att synliggöra och tillgängliggöra de olika portarna in till Söderåsen. Det är bra med samarbete mellan kommuner och privata aktörer. Projektet kommer att ge arbetstillfällen och gynna landsbygden.

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2021-09-29 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

  

Dela: