Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Mötesplats Eket

Publicerades den 27 maj 2021

Genom att skapa ett utegym, en hinderbana och en boulebana i parken i Eket så hoppas projektägaren att fler personer vill utnyttja det fina området.

Idén är att tillsammans med föreningar i Eket med omnejd skapa en mötesplats för ung och gammal. I den fina parken bredvid skolan och i nära anslutning till Ekets motionsslinga ska man anlägga ett utegym, en hinderbana och en boulebana. Det finns redan grillplats på platsen och området utnyttjas idag av skolan och förskolan. Om man även får in ett ute gym och boulebana kommer området att bli attraktivt för fler målgrupper. Örkelljunga kommun har under ett antal år velat göra de små orterna utanför centralorten mer attraktiva. Vid ”bya-mötet” i Eket 2019 ställde frågan till de som var med på mötet vad man helst skulle vilja att man satsade på i Eket. Det framkom att ett utegym i anslutning till slingan hade varit trevligt. Ekets Framtid, byaföreningen i Eket, gjorde en undersökning på Facebook och det framkom samma sak. Man ville även att man skulle använda parken vid skolan på ett bättre sätt, som en samlingsplats.

Vad är syftet med projektet?
Syftet är att göra Eket mer attraktivt för Eketborna och övriga kommuninvånare.

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Målet är att det i anslutning till skolan och motionsslinga samt de nybyggda husen skall finnas ett utegym, en hinderbana för barn sex till tolv år, samt en boulebana. Detta för att Eketborna enkelt ska kunna umgås på ett avslappnat och trevligt sätt.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Att området ska utnyttjas av Eketborna och av föreningarna i området. Det är också en stor tillgång på lång sikt att skolan i Eket ska behålla den attraktivitet som den har idag.

Målgrupp
Målgruppen är i första hand Eketborna samt de föreningar som är aktiva där. I andra hand är det andra föreningar i kommunen samt turister i området som vill gå en sväng på motionsslingan och därefter utnyttja gym, boulebana och grillplats.

Projektnamn: Mötesplats Eket 
Sökande:
Örkelljunga kommun
Journalnummer:
2021 – 111
Fond och motivering:
Landsbygdsfonden då projektidén har fokus på allmän landsbygdsutveckling och är till nytta för allmänheten
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
 3. Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer 
Aktuella kommuner i genomförandet:
Örkelljunga kommun
Projekttyp:
Projektstöd, stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och landsbygdsutveckling
Slutdatum:
2021-11-30

Ansökt belopp: 1 590 037 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd 931 325 :-, Övrigt offentligt stöd från LAG 58 712 :-, Övrig offentlig resurs (Örkelljunga kommun) 400 000 :- Övrig privat finansiering Sparbanksstiftelsen Gripen: 200 000 :-

Beslut: LAG beslutar att prioritera Utveckling av Mötesplats Eket, och godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning i omfattning samt prisnivå. Projektet godkänns med förbehållet att Leaderområdet får tilldelat sig planerad budget från Jordbruksverket.

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 931 325 kr (67 %), Övrigt offentligt stöd från LAG 58 712 kr, från Örkelljunga kommun 400 000 kr och övrig privat finansiering 200 000 kr, vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.

Poäng: 445  (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan ryms och prioriterats inom Leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning.
LAG har prioriterat projektet därför att mötesplats Eket är ett utmärkt exempel på projekt som skapar förutsättningar att både på kort och lång sikt bidra till såväl individens, föreningarnas och det lilla samhällets möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt genom att skapa något enkelt som blir en naturlig del i samhället. Projektet bidrar till en hälsosam livsstil och kommer med all sannolikhet att skapa en trevlig stämning i området. Genom idrott och friluftsmiljöer ökar också folkhälsan.

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2021-05-27 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

  

Dela: