Beviljade projekt

Tingvalla – En port till Söderåsen

Publicerades den 4 november 2020

I Åstorps kommun, med gångavstånd från centrum och tågstation, ligger Söderåsen. Problemet är att folk inte vet om att man kan nå Söderåsen härifrån.

Tingvalla används idag främst av lokala motionärer, vandrare samt hundägare som redan känner till platsen. De flesta åker annars till andra ställen, ofta utanför kommunen, för att besöka Söderåsen. Här väcktes tanken på att satsa på en utveckling för att Tingvalla ska bli en attraktiv, mysig plats att vara på och utgå från.

Projektets idé är att utveckla en plats med redan befintliga faciliteter till att bli kommunens port till Söderåsen, för Åstorps kommuninvånare och för övriga besökare. Detta kommer göras i samarbete mellan kommun, ideella föreningar och privata aktörer, vilka tillsammans kommer att säkerställa vidare utveckling av platsen efter projekttiden.

 

Syftet med projektet är att öka attraktiviteten för platsen Tingvalla samt tillgängliggöra och synliggöra den för fler besökare.
Målet med projektet är att få en iordningställd ny port till Söderåsen på gångavstånd från centrala Åstorp med markerade leder och trivsam miljö för besökare.

Projektmål:
1. Att utveckla Tingvalla till en attraktiv och mysig plats för målgruppen att vara på och att platsen utnyttjas under större delen av året.
2. Att leder är uppmärkta och säkerställda för framkomlighet, inklusive utformningen av en ny led för personer med funktionshinder.
3. Att det finns lättillgänglig, överskådlig och god information om platsen, hur hen tar sig dig, vad platsen och Söderåsen erbjuder besökaren.
4. Att samverkan med olika aktörer har lett till fler aktiviteter och utveckling av platsen.

Långsiktiga mål:
Tingvalla är en attraktiv och härlig plats som ökar intresset för natur och hållbarhet. Restaurangen på Tingvalla och bygdeföreningen har genom projektet gjort att området är ett välkänt besöksmål och ett givet komplement till Söderåsens nationalpark.

Platsen är känd som en plats där företag och föreningar kan utveckla sina
verksamheter, exempelvis guidningar, evenemang, caféverksamhet.

Aktiviteterna med Söderåsens Nationalpark är en naturlig del av Tingvallas utbud där besökare och invånare är välkomna att delta.

 


”Tillsammans med Destination Söderåsen, Söderåsens Nationalpark, Tingvalla Bygdegårdsförening och andra föreningar och näringslivet kommer vi att göra platsen känd och intressant att besöka. Åstorps kommuns verksamhet kommer att fortsätta utvecklingen av destinationen och Söderåsen.” – Projektgruppen i sin ansökan.

 

Projektnamn: Tingvalla – En port till Söderåsen
Sökande:
Åstorps kommun
Journalnummer:
2020 – 2781
Fond och motivering:
Landsbygdsfonden då projektidén har fokus på allmän landsbygdsutveckling och är till nytta för allmänheten
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
 3. Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer 
Aktuella kommuner i genomförandet:
Åstorps kommun
Projekttyp:
Projektstöd, stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling
Slutdatum:
2021-12-31

 

Ansökt belopp: 1 670 499 kronor.

Förslag till finansiering: Projektstöd 1 119 234 :-, Övrigt offentligt stöd från LAG 176 265 :-, Övrig offentlig resurs (Åstorps kommun) 375 000 :-

Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurs till värdet av 471 460 kronor

Beslut: LAG beslutar att prioritera Tingvalla – en port till Söderåsen och godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning i omfattning samt prisnivå.

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 1 119 234 kr (67 %), Övrigt offentligt stöd från LAG 176 265 kr, från Åstorps kommun 375 000 kr, vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.

Projektets utgifter är rimliga i omfattning och prisnivå, samt faller inom stödnivån.

Poäng: 445  (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att Söderåsen har en stark profil och dragningskraft, och att besökstrycket troligtvis kommer att öka. Därför är behovet av en ytterligare ”port” till Söderåsen stor. Det krävs ofta tydliga leder och attraktiva mötesplatser för att man ska hitta och våga sig ut i naturen. Det är smart att markera att området finns redan inifrån centrala Åstorp för att visa att man lätt kan nå området till fots men även med t ex buss eller tåg. Det är positivt att projektet bidrar till samarbeten mellan offentlig sektor, ideella krafter och privata aktörer i området. Det är en väl genomarbetat projektplan och budget helt i linje med våra strategier och mål.

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2020-11-04 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

  

Dela: