Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Trygg Natt

Publicerades den 8 juli 2020

Med det nya socialfondsprojektet Trygg Natt vill man skapa en meningsfull framtid för unga människor i utsatta områden. Genom att visa på alternativ till en kriminell livsstil, skapa nätverk kring ungdomarna och visa på vägar till jobb så vill projektägaren skapa trygghet kring särskilt utsatta grupper av unga. 

Projektägaren ska bjuda in ungdomar från utsatta områden till Trygg Rätts lokal för att få dem att ändra sin samhällsbild och tankesätt, genom aktiviteter, föreläsningar och korta praktiska utbildningar. Man ska göra lokalen så attraktiv som möjligt så att ungdomarna väljer att komma dit istället för att vara ute och skapa otrygghet. Idén handlar om att skapa ett meningsfullt liv för ungdomarna så att de blir positiva förebilder för den yngre generationen, vilket leder till ett hållbart samhälle även i utsatta områden.

 

Syfte: Syftet är att locka till sig ungdomar i så kallade utsatta områden till lokalen för att ändra sin samhällsbild och tankesätt.

Mål: Målet är att ge ungdomarna en sund framtid som leder till ett arbete. Målet ska nås genom att anställa projektledare och medhjälpare, köpa in Playstation, kontroller, spel och TV, ta in inspirationsföreläsare, erbjuda kurser och praktiska utbildningar. Målet är också ett slutseminarium för att sprida resultatet av projektet i samtliga tio kommuner i nordvästra Skåne. Minst 20 ungdomar från stadsdelarna Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal, Högaborg, Planteringen och Närlunda i Helsingborg ska ha tagit del av verksamheten vid projektets slut. De ungdomar som tagit del av verksamhet ska ha fått nya erfarenheter med hjälp av praktiska utbildningar som leder till att de även kan skriva in detta i sitt CV. De ungdomar som tagit del av verksamheten ska veta vilka andra möjligheter det finns i samhället istället för en kriminell livsstil. De ungdomar som tagit del av verksamheten ska ha förstått konsekvenserna av kriminalitet, och välja att avstå.

För att läsa mer om Trygg Rätt som är projektägare och sökande: https://tryggratt.se/

Projektnamn: Trygg Natt
Sökande : Trygg Rätt

Fond och motivering: Regional- och socialfondsprogrammet, Europeiska socialfonden
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: 1: Kreativt lärande
Aktuella kommuner i genomförandet: Helsingborg

Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2021-06-30
Ansökt belopp:  1 203 029 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd från Jordbruksverket: 806 029 kronor, Övrigt offentligt stöd från LAG: 207 000 kronor, offentlig resurs från Helsingborgs stad 40 000 kronor och offentlig resurs från Helsingborgshem 150 000 kronor vilket tillsammans utgör 100 procent av den totala stödnivån.

Motivering till beslutad stödnivå: Projektets utgifter är rimliga i omfattning och prisnivå samt faller inom stödnivån. Du får totalt högst 1 203 029 kronor i stöd, varav 60,00 procent kommer från EU. Andelen stöd från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 får sänkas om andelen stöd från Leader nordvästra Skåne, Helsingborgshem eller Helsingborgs stad ökar jämfört med finansieringsplanen.

Motivering till beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan ryms och prioriterats inom Leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att projektet har en målinriktad och konkret plan som grundar sig på ett identifierat behov som är väl förankrat. Flera samarbetspartners finns med i projektets genomförande. Ett intressant projekt som vänder sig till unga personer i utanförskap som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett fantastiskt engagemang i en mycket angelägen fråga.

Poäng: 305 (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 8 juli 2020. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

 

 

 

Dela: