Beviljade projekt

Aktivitet för de yngsta under Örkelljungadagarna, och breakdancen kommer till Båstad

Publicerades den 15 maj 2019

Den 15 maj blev två ungdomsprojekt beviljade under Ung Kraft och Vilja. Kidz Zone är en aktivitet för de yngre barnen i samband med Örkelljungadagarna.  B Breakers vänder sig till unga mellan 15 och 25 år, och målet är att breakdance ska bli en del av dansutbudet i Båstad kommun.

Kids Zone

Som sökande till detta projekt står Örkelljungas ungdomsråd. Rådet har funnits i lite drygt ett år och agerar länk mellan unga och politikerna i kommunen. Projektledare för Kids zone är Annie Hansson Berg och Cajsa Torkelsson som båda sitter med i ungdomsrådet. Annie som ordförande och Cajsa som sekreterare.

Projektet Kids Zone, riktar sig mot de yngre barnen, och målet är att sprida information om ungdomsrådet – samtidigt som barn får en möjlighet till rörelse genom att gå en tipsrunda, springa ett lopp och hoppa i hoppborgen. På plats kommer det även att finnas en ansiktsmålare och gratis popcorn till besökarna.

Aktiviteten kommer att äga rum den 1 juni, då det även är Örkelljungadagarna. Ett arrangemang som lockar många besökare till byn.

 

B Breakers

Som sökande till B Breakers står Musteriet – Bildning och arbete – Båstad kommun. Musteriet är Båstads fritidsgård, en plats dit projektledaren Amjad Helal går.

När Amjad flyttade till Båstad så ville han lära sig att dansa. Dans har varit hans stora intresse enda sedan han var barn. Amjad var mest intresserad av att lära sig breakdance. När han frågade dansföreningarna i Båstad, så visade de sig att de kurser i breakdance som de hade var för barn under 16 år, och Amjad är 21 år.

Amjad fick då information om att det fanns projektstöd att söka via Leaders ungdomsprojekt, och bestämde sig då för att på egen hand arrangera workshop och kurser i breakdance med stöd av Musteriet.

Aktiviteten är riktad mot unga mellan 15 och 25 år och är gratis så att alla som vill ska ha möjlighet att delta. Amjads mål är att breakdance ska bli en del av dansutbudet i Båstad kommun.

 

 

Pengarna kommer från Landsbygdsfonden.

 

Åsa Johnsson

Asa.johnsson@leaderskanens.se

telefon: 070-861 99 28

”Möjligheterna finns där idéerna finns!”

 


Om Ung kraft och Vilja

Syfte och mål Syftet med projektet är att uppmuntra till initiativkraft och kunskapsbyggande bland unga med olika bakgrund i det lokala samhället. Målet med projektet är att ungdomar genomför aktiviteter som ger förutsättningar för kreativt lärande och utvecklingen som bidrar till ökat värde för unga människor på landsbygden och skapar lokal attraktivitet. Projektet består i projektledning, delaktiviteter för paraplyer, information om möjligheter med projektet, marknadsföring och möten för nätverkande (Jordbruksverkets beslut).

Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan:
”Syftet är att via paraplyprojektet underlätta för små satsningar genom ett enklare förfarande, utan fullskalig ansökan. Detta gör det enklare för unga människor som saknar tidigare erfarenhet av att driva projekt enligt Leadermetoden, att ta initiativet och genomföra begränsade insatser som likväl har stor betydelse för deras tillvaro”

Projektnamn: Ung kraft och vilja 1 och 2
Projektägare : LAG Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Projektledare: är en anställd på 75 % under projekttiden

Styrgrupp: Leader Nordvästra Skåne med Öresunds verksamhetsledare, projektledare samt minst två personer valda ur LAG

Fond: Landsbygdsfonden

Åtgärd: Genomförande

Insatsområde: Projekt 1 inom Ung kraft och Vilja är kopplat till insatsområde kreativt lärande, men bidrar även till målen i lokal attraktivitet. Projekt 2 inom Ung kraft och Vilja är kopplade till insatsområde Lokal attraktivitet, men bidrar även till målen i kreativt lärande och smart resursförsörjning

Aktuella kommuner i genomförandet: Örkelljunga, Båstad, Ängelholm, Höganäs, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Åstorp samt Klippan.

Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2019-09-30
Ansökt belopp: 399 474 kronor x 2
Förslag till finansiering: Projektstöd från jordbruksverket 2 x 239 684 kronor, övrig offentlig finansiering (LAG) 2 x 159 790 kronor. Övriga finansiärer: Projektet har inga offentliga resurser. Det ideella arbetet ska i projektet helst uppgå till minst 50 procent av delprojektets värde.

Motivering till beslutad stödnivå: Du kan få högst 60,00 procent men inte mer än 2x 239 684 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser projektet och de utgifter som är kopplade till aktiviteterna som framgår i ansökan och i detta beslut. Pengarna från landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillsammans med pengarna från Leader Nordvästra Skåne med Öresund begränsas till högst 100,00 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

LAG:s och Jordbruksverkets motivering till beslut:LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom Leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. Eftersom LAG inte fått in några projekt av ungdomar som sökande vill LAG på detta sätt stimulera till att projekt kan startas även inom denna målgrupp. Projektet bidrar starkt till flera av strategins mål och även till målen i flera av strategins insatsområde. Med LAG:s samlade kompetens och erfarenhet från tidigare Leaderperiod är vi övertygade om att det inom våra tio kommuner finns ett stort antal ungdomar eller ungdomsorganisationer med nya idéer som själva vill påverka och göra skillnad med kreativa idéer och lösningar på landsbygden. Vi tror att projektet kommer att bidra till kunskapsbyggande mellan människor och nya sektorsövergripande nätverk genom att de som medverkar i delprojekten kan träffas och utbyta idéer och erfarenheter.

Målgrupp Ungdomar mellan 13 och 25 år och som bor eller verkar i nordvästra Skåne.

Projektidé  Ung kraft och vilja är ett paraplyprojekt som ska göra det möjligt för unga personer inom föreningar och organisationer och andra nätverk i vårt Leaderområde att söka ekonomiskt stöd för aktiviteter som ryms inom utvecklingsstrategins övergripande mål. Initiativet till aktiviteterna ska komma från de unga enligt devisen ”av unga – för unga”. De ska skapa goda förutsättningar att förverkliga idéer och projekt samt öka känslan av delaktighet bland yngre personer på landsbygden.

Kopplingar till utvecklingsstrategins övergripande mål Delprojekten ska skapa aktiviteter utanför städerna som ger ökat värde för unga människor på landsbygden och attraktivt boende i alla åldrar. De ska visa för alla inblandade och utomstående att det finns initiativkraft och genomförandeförmåga även bland unga och också stärka känslan av att förändring är genomförbar för att skapa en livskraftig miljö. Genom att delprojektens aktiviteter är öppna för nya deltagare med olika bakgrund, uppmuntras lärandet och den personliga utvecklingen. Projekten lägger också grunden till fortsatt arbete för att ta ansvar för andra projekt och idéer som i genomförandet stärker den lokala marknaden och säkerställer god kompetensförsörjning.

 

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 22 augusti 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

  

Dela: