Beviljade projekt

Ny ungdomscoach ska vägleda unga att driva projekt i nordvästra Skåne

Publicerades den 25 februari 2019

Ung kraft och vilja är ett paraplyprojekt som ägs av LAG Leader Nordvästra Skåne med  Öresund. Ung kraft och vilja kommer att drivas av Åsa Johnsson, nyanställd ungdomscoach. 

I sin roll som ungdomscoach ska Åsa vägleda ungdomar mellan 13-25 år, i ett paraplyprojekt som heter ”Ung kraft och vilja”. Idéerna till de olika aktiviteterna ska komma från ungdomarna själva, i syfte att låta unga prova på att planera och genomföra aktiviteter på sin hemort. Pengarna kommer ur Landsbygdsfonden.

 

Har ni en idé som ni behöver pengar till?

Om man vill söka stöd för en idé till ett projekt, så tar man kontakt med Åsa och bokar ett planeringsmöte. Stöd lämnas med högst 20 000 kronor per projekt.  Det ni som sökanden själva bidrar med är er egen tid.

Vad är ett ungdomsprojekt?

Ett ungdomsprojekt kan i stort vara vad som helst så länge det drivs av dig mellan 13 och 25 år. Projektpengar kan användas till föreläsningar, lokalhyra, kursavgifter till exempel. I andra Leaderområden har det bland annat ordnats konserter, ponnyagility, bilutställningar och danskurser.

Åsa kommer gärna ut till din skola, fritidsgård eller förening för att informera om vad Ung kraft och vilja är och hur man ansöker!

Asa.johnsson@leaderskanens.se

telefon: 070-861 99 28


 

”Möjligheterna finns där idéerna finns!”

 


Om Ung kraft och Vilja

Syfte och mål Syftet med projektet är att uppmuntra till initiativkraft och kunskapsbyggande bland unga med olika bakgrund i det lokala samhället. Målet med projektet är att ungdomar genomför aktiviteter som ger förutsättningar för kreativt lärande och utvecklingen som bidrar till ökat värde för unga människor på landsbygden och skapar lokal attraktivitet. Projektet består i projektledning, delaktiviteter för paraplyer, information om möjligheter med projektet, marknadsföring och möten för nätverkande (Jordbruksverkets beslut).

Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan:
”Syftet är att via paraplyprojektet underlätta för små satsningar genom ett enklare förfarande, utan fullskalig ansökan. Detta gör det enklare för unga människor som saknar tidigare erfarenhet av att driva projekt enligt Leadermetoden, att ta initiativet och genomföra begränsade insatser som likväl har stor betydelse för deras tillvaro”

Projektnamn: Ung kraft och vilja 1 och 2
Projektägare : LAG Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Projektledare: är en person anställd på 75 % under projekttiden

Styrgrupp: Leader Nordvästra Skåne med Öresunds verksamhetsledare, projektledare samt minst två personer valda ur LAG

Fond: Landsbygdsfonden

Åtgärd: Genomförande

Insatsområde: Projekt 1 inom Ung kraft och Vilja är kopplat till insatsområde kreativt lärande, men bidrar även till målen i lokal attraktivitet. Projekt 2 inom Ung kraft och Vilja är kopplade till insatsområde Lokal attraktivitet, men bidrar även till målen i kreativt lärande och smart resursförsörjning

Aktuella kommuner i genomförandet: Örkelljunga, Båstad, Ängelholm, Höganäs, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Åstorp samt Klippan.

Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2019-09-30
Ansökt belopp: 399 474 kronor x 2
Förslag till finansiering: Projektstöd från jordbruksverket 2 x 239 684 kronor, övrig offentlig finansiering (LAG) 2 x 159 790 kronor. Övriga finansiärer: Projektet har inga offentliga resurser. Det ideella arbetet ska i projektet helst uppgå till minst 50 procent av delprojektets värde.

Motivering till beslutad stödnivå: Du kan få högst 60,00 procent men inte mer än 2x 239 684 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser projektet och de utgifter som är kopplade till aktiviteterna som framgår i ansökan och i detta beslut. Pengarna från landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillsammans med pengarna från Leader Nordvästra Skåne med Öresund begränsas till högst 100,00 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

LAG:s och Jordbruksverkets motivering till beslut:LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom Leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. Eftersom LAG inte fått in några projekt av ungdomar som sökande vill LAG på detta sätt stimulera till att projekt kan startas även inom denna målgrupp. Projektet bidrar starkt till flera av strategins mål och även till målen i flera av strategins insatsområde. Med LAG:s samlade kompetens och erfarenhet från tidigare Leaderperiod är vi övertygade om att det inom våra tio kommuner finns ett stort antal ungdomar eller ungdomsorganisationer med nya idéer som själva vill påverka och göra skillnad med kreativa idéer och lösningar på landsbygden. Vi tror att projektet kommer att bidra till kunskapsbyggande mellan människor och nya sektorsövergripande nätverk genom att de som medverkar i delprojekten kan träffas och utbyta idéer och erfarenheter.

Målgrupp Ungdomar mellan 13 och 25 år och som bor eller verkar i nordvästra Skåne.

Projektidé  Ung kraft och vilja är ett paraplyprojekt som ska göra det möjligt för unga personer inom föreningar och organisationer och andra nätverk i vårt Leaderområde att söka ekonomiskt stöd för aktiviteter som ryms inom utvecklingsstrategins övergripande mål. Initiativet till aktiviteterna ska komma från de unga enligt devisen ”av unga – för unga”. De ska skapa goda förutsättningar att förverkliga idéer och projekt samt öka känslan av delaktighet bland yngre personer på landsbygden.

Kopplingar till utvecklingsstrategins övergripande mål Delprojekten ska skapa aktiviteter utanför städerna som ger ökat värde för unga människor på landsbygden och attraktivt boende i alla åldrar. De ska visa för alla inblandade och utomstående att det finns initiativkraft och genomförandeförmåga även bland unga och också stärka känslan av att förändring är genomförbar för att skapa en livskraftig miljö. Genom att delprojektens aktiviteter är öppna för nya deltagare med olika bakgrund, uppmuntras lärandet och den personliga utvecklingen. Projekten lägger också grunden till fortsatt arbete för att ta ansvar för andra projekt och idéer som i genomförandet stärker den lokala marknaden och säkerställer god kompetensförsörjning.

 

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 22 augusti 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

  

Dela: