Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Ansökan om utökning och utveckling av biodling

Publicerades den 12 september 2018

Personerna som driver B&V Närproducerad honung har kunskap om hur man skapar nya bisamhällen, och de vill driva biodling på ett modernt vis och ta vara på resurserna de har på bästa sätt.

B&V Närproducerad honung har 50 bikupor, och står bakom projektet Ansökan om utökning och utveckling av biodling. Den biodling de driver idag är ekologisk. De vet också hur man tillverkar vax, så att man undviker att importera vax som det ibland förekommer förorening i. De har stor erfarenhet och utbildningar inom området samt är godkända biodlare.

 

Beskrivning: Jordbruk, fruktodlingar, parker och övrig natur behöver bin för pollinering. Genom samarbete, utökning och utveckling önskar man lokalt och ekologiskt tillgodose det behov av bin som finns i området. Projektidén är att investera i utökning och utveckling av biodling. Projektet består i anskaffa och iordningsställa 50 fungerande bisamhällen, samt marknadsföring.

Syfte:  Syftet med projektet är att utveckla och utöka nuvarande antal bisamhällen så att det behov av bin som finns i områdets jordbruk, fruktodlingar och parker tillgodoses på ett ekologiskt sätt. Syftet är också att utöka verksamheten så att ett rationellt och lönsamt företag kan bedrivas.

Mål: Målet med projektet är att ha investerat i och monterat 50 bikupor och annan utrustning, för att med högre kapacitet och på ett modernt och ekologiskt sätt bereda och paketera honung. Målet är också att skapa bisamhällen till försäljning så att man kan tillgodose naturens och lantbrukares behov av bin till pollinering.

 

 

Projektnamn: Ansökan om utökning och utveckling av biodling
Projektägare: B&V Närproducerad honung
Fond: Landsbygdsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Insatsområde: Insatsområde 4, Näring och entreprenörer
Aktuella kommuner i genomförandet: Bjuv
Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2019-09-30

Ansökt belopp:  139 990 kr
Förslag till finansiering: Projektstöd 139 990 kr, privat finansiering (egen privat finansiering): 60 000 kr.
Beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan ryms och prioriteras inom Leaderområdets utvecklingsstrategi.


 

Jordbruksverkets och LAG:s motivering till beslut:

LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning.
LAG har prioriterat projektet därför att projektansökan är stark och bidrar till flera av strategins mål genom att bl a fokusera på ekologisk hållbarhet, samverkan och lärande. Projektet går också i linje med vår vision ”Den självförsörjande regionen” genom en lokalt förankrad produktion av råvaror som samtidigt är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. Projektet bidrar också till att stötta det lokala näringslivet i området samt kan leda till att fler arbetstillfällen och nya produkter skapas. Ett intressant (och viktigt) projekt där stödet kan ge några eldsjälar en ny möjlighet samt även gynna den ekologiska mångfalden.

Motivering till beslutad stödnivå:

Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån är maximalt 70 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 139 990 kr (70 %), Övrig privat finansiering 60 000 kr, vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.
Övrigt: Eget/ideellt arbete till värdet av 41 800 kr.
Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet är rimligt och faller inom stödnivån.

Jordbruksverkets beslut:

Jordbruksverket beslutade 12 september 2018 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

  

Dela: