Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Komsi – Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden

Publicerades den 21 juni 2018

Komsi – Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden – kommer att jobba för att stärka och utbilda människor som står långt från arbetsmarknaden. Projektet kommer samtidigt att stärka det lokala näringslivet, turism, service, livskvalitet och odling. 

Syfte: Att skapa intresse och utbildning för yrken inom restaurangbranschen eller turistnäringen, och stärka individers ställning på den lokala arbetsmarknaden.

Mål: Målet med projektet är att de deltagande individerna ska ha närmat sig arbetsmarknaden, alternativt erbjudits anställning i bygden inom turistnäringen.

Andra mål med projektet: 

  • Att utveckla praktiska erfarenheter för att stärka individer som står långt från arbetsmarknaden inom turistnäringen. Erfarenheter som kan spridas till andra aktörer och projekt
  • Att någon lokal näringsidkare har anställt en deltagare i projektet.
  • Att stärka individernas utbildning, kompetens och nätverk på den lokala arbetsmarknaden, inom ett bristyrke
  • Att stärka det lokala nätverket inom turism och service på landsbygden, och den interna kapaciteten att driva utvecklingsprojekt på landsbygden – både utifrån lokala förutsättningar och uppkomna sociala samhällsbehov
  • Samverkan inom det lokala näringslivet för att utveckla verksamheten med kompetent personal, där det är svårt att anställa
  • Att lägga grund för lärdomar och erfarenheter kring  samverkan för att möta samhällsutmaningar som:
  1. sysselsättning
  2. utanförskap
  3. service på landsbygden 
  4. kompetensförsörjning 

Detta kommer att generera flera viktiga och spännande spin-offs och mervärden långt utanför och efter projektet.

Vem: Arbetslösa som befinner sig långt från arbetsmarknaden, eller i utanförskap.

Var: Främst boende i Svalöv kommun med bas i Röstånga. Även Landskrona kommun, som ligger nära både geografiskt och administrativt. Klippans kommun eller andra orter längs med pendlingsstråket kommer också att beröras av projektets nytta och effekter.

Utförande: Grunden är att använda etablerade faciliteter i lokalsamhället, såsom mötesplatsen Stationshuset Röstånga. På dagtid kan Stationshuset fungera som utbildningskök för att introducera och utbilda målgrupper långt från arbetsmarknaden (exempelvis ungdomar) till service- och restaurangnäringen. Genom att använda restaurangen som plattform, finns förutsättningar för en introduktion och kunskapshöjning inom service-, matlagning, servering och catering. Det handlar även om att koppla på viktiga lokala kompetenser kring kulturarrangemang, turism (cykelstigen), odling och att stärka nätverket av lokala producenter och leverantörer. Uppskattningsvis kommer projektet att ha 6-8 långtidsarbetslösa deltagare, och 80 procent av dessa förväntas erbjudas anställning under eller efter projektet.

Projektnamn: Komsi- kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden
Projektägare : Röstånga Tillsammans

Fond och motivering: Regional- och socialfondsprogrammet, Europeiska socialfonden
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: 4. Näring och entreprenörer
Aktuella kommuner i genomförandet: Svalöv

Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2019-12-31
Ansökt belopp: 1 838 875 kr
Förslag till finansiering: Projektstöd från jordbruksverket 1 232 046:- övrig offentlig finansiering (LAG) 291 421:- Övrigt offentligt stöd (Arbetsförmedlingen) 315 408:-

Beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan ryms och prioriteras inom leaderområdets utvecklingsstrategi, och är förenligt med gällande lagstiftning.

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 och 100 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 1 232 046 kr (67 %), Övrigt offentligt stöd från LAG 291 421 kr, Övrigt offentligt stöd från övrig myndighet Arbetsförmedlingen 315 408 kr vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån

LAG:s motivering till beslut: Inkludering på arbetsmarknaden är ett tydligt behov. Projektet har en konkret plan med lösningar som kan leda till att utveckla och stärka individers ställning på den lokala arbetsmarknaden. De insatser som man planerat kommer sannolikt att leda till stärkt anställningsbarhet.

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 21 juni 2018. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

 

 

Länk till projektets Facebook 

Dela: