Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Destination Söderåsen

Publicerades den 12 juni 2018

Med Destination Söderåsen vill Bjuvs-, Klippans-, Svalövs och Åstorps kommuner tillsammans med Söderåsens Nationalpark och Familjen Helsingborg lyfta fram bredden av aktiviteter, boenden och sevärdheter över hela Söderåsenområdet. Detta för att inspirera besökare till att stanna längre, se mer och stötta lokal handel.

Beskrivning: Projektets syfte är att gemensamt – kommunerna, företag, föreningar och Söderåsens nationalpark – utveckla Söderåsen som en hållbar turistdestination och skapa ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter för den lokala besöksnäringen. Detta ska ske via kompetensutveckling och samverkan samt genom tydlig profilering och gemensam marknadsföring.

Syfte:  Syftet med projektet är att kommunerna, företagen, föreningarna i området tillsammans med Söderåsens nationalpark – gemensamt ska utveckla området Söderåsen som en hållbar turistdestination och skapa ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter för den lokala besöksnäringen.

Mål: Målet är att ”Destination Söderåsen” ska upplevas av besökare och befolkning som en komplett, attraktiv och hållbar turistdestination med många möjligheter att bo, äta, göra och uppleva.

Målgrupp: Den primära målgruppen för projektet och dess aktiviteter är aktörer inom besöksnäringen, från ideell, privat och offentlig sektor. Huvudsakligen utgörs dessa av företagare och aktiva inom föreningar som är verksamma i området.
Projektets sekundära målgrupper är besökare, lokalbefolkning och markägare i området. Besökarna påverkas av ett förbättrat utbud och bättre marknadsföring. Lokalbefolkningen i området påverkas av ett ökat antal besökare vilket kan medverka till att bibehålla den befintliga servicenivån på orterna, och påverka utbudet av kollektivtrafik positivt. Markägarna kommer att involveras aktivt i projektet då de kan påverkas direkt av ett ökat besökarantal. Även politiker och andra beslutsfattare är en viktig målgrupp för att skapa långsiktighet i satsningen.

Projektnamn: Destination Söderåsen
Projektägare: Svalövs kommun
Fond: Regionalfonden

Insatsområde: Insatsområde 4, Näring och entreprenörer
Aktuella kommuner i genomförandet: Klippans kommun, Åstorps kommun, Svalövs kommun och Bjuvs kommun
Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2021-03-31 

Ansökt belopp: 4 303 835 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd 2 883 569 kronor, övrig offentlig finansiering (LAG) 720 266 kronor, övrig offentlig resurs (kommuner): 700 000 kronor.
Beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan ryms och prioriteras inom leaderområdets utvecklingsstrategi.


 

LAG:s motivering till beslut: Projektet innehåller både destinationsutveckling och exportmognad för området och företagarna. Det är bra att det tas ett samlat grepp och att det inkluderar många aktörer. Projektet har en stark koppling till många av våra mål och flera insatsområden. Det är ambitiöst och har en långsiktig plan och vill skapa en helhetssyn av destinationen och dess möjligheter. Projektet vill stärka aktörerna inom besöksnäringen samt andra näringar som kan beröras och som är verksamma i Söderåsenområdet. Detta kommer att ske genom att skapa förutsättningar för samverkan mellan företagare och föreningar. Projektet kommer med all sannolikhet leda till nya företag i området och till nya anställda. Eftersom många av aktiviteterna är kopplade till bl a Familjen Helsingborg stärks länken mellan land och stad.

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 2 883 569 kr (67 %), Övrigt offentligt stöd från LAG 720 266 kr, från Bjuvs kommun 175 000 kr, från Klippans kommun 175 000 kr, från Åstorps kommun 175 000 kr och från Svalövs kommun 175 000 kr vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.

 

 

Jordbruksverkets beslut:

Jordbruksverket beslutade 12 juni 2018 att bevilja ansökan stöd från regional- och socialfondsprogrammet 2014-2020.

 

Dela: