Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Lokal förvaltning av Hvens natur- och kulturmiljö

Publicerades den 14 juni 2017

Vid sitt senaste sammanträde godkände styrelsen för Leader nordvästra Skåne med Öresund, projektet Lokal förvaltning av Hvens natur och kulturmiljö.

Projektet är en förstudie för att undersöka förutsättningarna för hur Hvens föreningsliv och gröna näringar (tillsammans med Länsstyrelse, region och kommun) i ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) ska lokalt förvalta öns natur- och kulturmiljö.
Avsikten är först och främst att ge oss de medel och den kunskap som behövs för att vi tillsammans med de offentliga aktörerna ska kunna skapa en organisationsstruktur som förmår driva en långsiktigt hållbar förvaltning.
Detta kommer att ske genom workshops och informationsmöten samt studieresor till Västra Götaland och till Jylland.  


LAG:s motivering till beslut:
Lag anser att projektet kommer att fylla en viktig funktion vad det gäller varaktigt förvaltande och utveckling av Vens natur-och kulturvärden vilket på sikt också ger ökad livskvalitet och arbetstillfällen för de lokala entreprenörerna. Det finns både en tydlig förankring och underifrånperspektiv i projektet.

Kontaktperson: Sten-Åke Persson. Hvens byalag 0705472264

 

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 28 september 2017. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 tillsammans med pengarna och offentliga resurser från Leader nordvästra Skåne med Öresund, Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne samt kommun.

 

 

 

Dela: