Avslutade projekt 2014-2022

Avslutat projekt: Ett hållbart fiske i Öresund

Publicerades den 14 juni 2017

Leader nordvästra Skåne med Öresunds driver projektet Ett hållbart fiske i Öresund.

I dag upplever både yrkesfiskare och olika slags fritidsfiskare att deras kunskap och verklighetsbild varken tillvaratas eller värdesätts i förvaltningen av bestånden. Projektägaren ska därför genom en förstudie förankra, skapa delaktighet och engagemang för att hitta de förutsättningar som finns i regionen för utvecklingen av ett lönsamt och hållbart yrkesfiske i Öresund och som inte hotar de naturvärden som finns i sundet. Man kommer att möta yrkesfiskare och fritidsfiskare samt göra några studieresor.

Syftet är att utreda, skapa optimala förutsättningar och praktiskt bidra till utvecklingen av ett lönsamt och hållbart yrkesfiske i Öresund. Målsättningen är att utveckla och intensifiera kunskapsutbytet mellan olika aktörer med ansvar för fisket och dess utveckling. Vi vill höja kunskapsnivån, föra miljömål och näringen närmare varandra och skapa förutsättning för en anpassad reglering av fisket samt lägga grunden för en framväxande marknad för Öresundfisken.

Projektet är LAG-ägt och en anställd projektledare ska arbeta med projektet som består i:

Kartläggning av viktiga fiskeområden, ta fram kunskapsunderlag inför en bevarandeplan för tumlare i Skåne natura 2000 områden, utveckling inom de olika fiskena i Öresund, utveckling kring krabba och skräpfisk, utveckling av eget förvaltningsområde samt studie och inspirationsresor.

Till projektledarens hjälp kommer man att ta in yrkesfiskare som för att kartlägga viktiga fiskeområden, se hur man kan utveckla de olika fiskena och undersöka hur man kan omvandla skräpfisk till matresurs. För kunskapsunderlag kring tumlare är SLU inkopplade. Projektet kommer att pågå 2018 ut.


LAG:s motivering till beslut: Projektet är i linje med vår utvecklingsstrategi där stor kunskap ligger bakom och är mycket angeläget för fiskets fortlevnad och utveckling i Öresund. Lag anser att det är en intressant förstudie där man både kan skapa intresse för fiskerinäringen och bidra till områdets utveckling för att skapa förutsättningar för ett hållbart och lönsamt fiske utan att ge avkall på de stora naturvärden som finns.

Bakom projektet står Leader nordvästra Skåne med Öresund
Öresundsfiskarna
Malmöhus läns havsfiskeförening
Länsstyrelsen Skåne
Lunds universitet.

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 21 februari 2018. Stödet kommer från havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

 

 

Länk till projektets Facebook

Kontaktperson: Filippa Säwe

Verksamhetsledare Leader: Annika Jönsson 0709 773 333 


 

Ett hållbart fiske på fiskekonferens i Helsingör!

Ett hållbart fiske genomförde 30 november fiskekonferens för fiskenäring, kommun och politisk sektor, och förenings- och näringsliv kopplat till mat och fiske.

Program

Kl 08.30 gemensam avfärd från Knutpunkten, Helsingborg med buss. På färjan över sundet serverades en enkel frukost.

Kl 10:00 Ankomst Slettens landningshamn. Sletten är en aktiv landningshamn söder om Helsingör. Här fick vi höra och se hur fiskenäringen samarbetar med miljöintressen i främst bevarandet av tumlare. Förmiddagsfika serverades under tiden.

Kl 12.00 Lunch på Tullkammaren i Helsingör. Välkomnande av tf borgmästare i Helsingör Henrik Möller.

Kl 13.00 – 16.00 presentationer och workshop på Tullkammaren

• Filippa Säwe hälsade alla välkomna och berättade om om leaderprojektet Ett hållbart fiske i Öresund.

• Sören Jacobsen från den danska organisationen Skonsamt kustfiske presenterade sitt arbete, och hur man med olika initiativ håller liv i det småskaliga kustfisket.

• WWF berättade om hur de i samarbete med den danska staten arbetar för en specifik märkning av den kustfångade fisken.

• Affärsidén Kustkompaniet berättade om hur man byggt upp ett fungerande nätverk mellan bland annat restauranger och fisket.

• Utveckling av fiskenäringen i södra Östersjön – ett projekt inom Leader Sydöstra Skåne.

• Ett utvecklat fiske i Kattegatt – ett projekt inom Lokalt Ledd Utveckling Halland.

• Workshop kring politiska initiativ och praktiska möjligheter på den svenska sidan:
Hur drar vi nytta av det danska arbetet? Hur skapar vi starka samverkansband mellan olika aktörer som kan driva arbetet vidare? Finns det nya Leaderprojekt i pipeline?
Under workshopen serverades fika.

I resan ingick:
• buss från Knutpunkten Helsingborg
• överfart till Helsingör och en enklare frukost.
• studiebesök på Slettens landningshamn, inklusive lättare förmiddagsfika
• lunch
• eftermiddagsfika
• samtliga föredrag och workshop på Tullkammaren

Presentationer under dagen:

Presentation den 30 nov 2018 – Filippa Säwe

Presentation Sören Jacobsen Foreningen for skånsomt kystfiskeri

Presentation Iben Wiene Rathje

Presentation David Lange Kystfiskerkompagniet

HållbartFiske_Helsingör_30nov2018 Livsmedelsakademin

Presentation EUFIK 20181130 Caroline Karlsson LLU Halland

Foreningen for skånsomt kystfiskeri vision 2018

 

 

Dela: