Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: R:ekobyn – en ekoby i Röstånga

Publicerades den 5 december 2016

Projektnamn: R:ekobyn – en ekoby i Röstånga
Sökande: Röstånga ekoby ekonomisk förening

Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling.
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: Insatsområde 2, Smart resursförsörjning – Omställning till hållbara, gröna metoder, produkter och livsmönster.
Aktuella kommuner i genomförandet: Röstånga
Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2019-06-30

Ändrat slutdatum: 2020-06-30
Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Daniel Unnerbäck anmäler jäv och lämnar mötet innan diskussion och beslut.
Ansökt belopp: 2 288 529
Förslag till finansiering: Projektstöd 1 533 315:- övrig offentlig finansiering (LAG) 311 814:-, övrig offentlig resurs: 443 400:-
Beslut: LAG beslutar att prioritera projektet R:eko-byn – en ekoby i Röstånga och godkänna förslaget till finansiering. Godkänner rimlighetsbedömning.
Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling.
Stöd nivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas stöd med 1 845 129:- vilket utgör 81 % av den totala stöd nivån. Projektet har offentlig medfinansiering med 443 400:-. Projektet är rimligt och faller inom stödnivån.
Poäng: 390 poängMotivering till beslut: LAG anser att man genom denna förstudie kan bidra till områdets utveckling och vara en inspirationskälla för liknande projekt i regionen och övriga Sverige. Genom att skapa förutsättningar för nya lösningar och metoder kan projektet leda till både ett hållbart ekologiskt kretslopp och energieffektivisering. Projektet har också en bred förankring i bygden och från kommunen.
LAG anser vidare att kompetensen i projektgruppen är hög vilket borgar för en hög genomförandekapacitet. Målet med projektet är en färdig detaljplan som ska möjliggöra byggande av ekobyn och då projektet innehåller lokal förankring, utbildning och marknadsföring finns det stora möjligheter att målet kan nås.


Övrigt: Leaderkontoret ska i samband med beslut från jordbruksverket bjuda in projektägaren till ett möte och gå igenom rutiner som tex uppföljning och lägesrapporter utifrån projektets egna behov. Till fadder för projektet utses Anna Eklund.

 

Jordbruksverkets beslut

Jordbruksverket beslutar 4 maj 2017 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet.

 

  

 

Dela: