Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Torekovs konstskola

Publicerades den 5 december 2016

Projektnamn: Torekovs konstskola
Sökande: Torekov By AB

Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling.
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: Insatsområde 1, Kreativt lärande – uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk.
Aktuella kommuner i genomförandet: Båstad
Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2017-12-31
Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Amanda Romare och Karin Bengtsson anmäler jäv och lämnar mötet innan diskussion och beslut.
Ansökt belopp: 706 905
Förslag till finansiering: Projektstöd 473 626:- övrig offentlig finansiering (LAG) 78 279: -, övrig offentlig resurs: 155 000:-
Beslut: LAG beslutar att prioritera projektet Torekov Konstskola och godkänna förslaget till finansiering.
Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas stöd med 558 255:- vilket utgör 78 % av den totala stödnivån. Projektet har offentlig medfinansiering med 155 000:-. Projektet är rimligt och faller inom stödnivån.
Poäng: 300 poängMotivering till beslut: Projektet är en förstudie och om projektet med att starta en konstskola i Torekov lyckas kan det öka byns attraktivitet. Projektet bör då även leda till kunskapsbyggande mellan människor, företag och organisationer och skapa nya arbetstillfällen i Torekov. Det finns en genomarbetad projektplan även om tidplanen i den är snäv. LAG anser att projektet kan vara en möjlighet för Torekov att öka sin attraktivitet året runt.


Övrigt: Leaderkontoret ska i samband med beslut från jordbruksverket bjuda in projektägaren till ett möte och gå igenom rutiner som t ex uppföljning och lägesrapporter utifrån projektets egna behov. Susann Cardell utses som fadder detta projekt.

Dela: