Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Bruksspelet 2.0

Publicerades den 5 december 2016

Projektnamn: Bruksspelet 2.0
Sökande: Teater Amabile

Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling.
Åtgärd: Genomförande

Insatsområde: Insatsområde 3, Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer
Aktuella kommuner i genomförandet: Klippan
Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2018-12-31.
Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Ann-Charlotte Thörnblad och Ingegerd Hagelin anmäler jäv och lämnar mötet innan diskussion och beslut.
Ansökt belopp: l 944 866:-
Förslag till finansiering: Projektstöd 1 303 060:- i övrig offentlig finansiering (LAG) 272 806:-, övrig offentlig resurs: 369 000:-.
Beslut: LAG beslutar att prioritera projektet Bruksspelet 2.0 och godkänna förslaget till finansiering.
Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stöd nivån ligger mellan 40 till 100%. Projektet beviljas stöd med 1 575 866:- vilket utgör 81 % av den totala stödnivån. Projektet har offentlig medfinansiering med 369 000:-. Projektet är rimligt och faller inom stödnivån.
Poäng: 370 poängMotivering till beslut: LAG anser att projektet genom att vädersäkra scenen på Bruket i Klippan och skapa paketering av upplevelser kan skapa många möjligheter till att kulturliv och besöksnäring kan öka i området. LAG tror också att genom projektet kommer samverkan mellan föreningar och företag i området att öka vilket på sikt kommer att ge nya mötesplatser, servicepunkter och förhoppningsvis nya arbetstillfällen. Projektet gynnar bygden och flera verksamheter som liksom besökaren får ta del av helheten.


Övrigt: Leaderkontoret ska i samband med beslut från jordbruksverket bjuda in projektägaren till ett möte och gå igenom rutiner som tex uppföljning och lägesrapporter utifrån projektets egna behov. Carl-Henrik Lauren utses som fadder till detta projekt.

Jordbruksverkets beslut

Jordbruksverket beslutar 25 april 2017 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet.

 

  

 

Dela: