Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Kulla-GO

Publicerades den 4 oktober 2016

Projektnamn: Kulla Go -Create your own paths in Kullabygden
Sökande: Föreningen Ja till hänvisningsapp i Höganäs
Journalnummer: 2016-5873 
Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling.
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: Insatsområde 3, Lokal attraktivitet -samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer
Aktuella kommuner i genomförandet: Höganäs
Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2017-12-31.
Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Anna Eklund, Ulf Mohlin och Ros-Mari
Paulsson anmäler jäv och lämnar mötet innan diskussion och beslut.
Ansökt belopp: 2 521 000:-
Förslag till finansiering: Projektstöd 1 689 070:-i övrig offentlig finansiering (LAG) 331 930:-, övrig offentlig resurs: 500 000:-.
Beslut: LAG beslutar att prioritera projektet Kulla Go -Create your own paths in Kulla bygden och godkänna förslaget till finansiering.
Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd och syftet gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stöd nivån ligger mellan 40 och 100 procent. Projektet beviljas stöd med 2 021 000:-vilket utgör 80 % av det totala stödet. Projektet har offentlig medfinansiering i 500 000:-. Projektstödet är rimligt och faller inom stödnivån.
Poäng: 340 poängMotivering till beslut: Det huvudsakliga syftet är att hjälpa besökare, invånare och näringsidkare att mötas på ett sätt som fungerar för de allra flesta. Man ska genom en digital kanal få vägledning, information och en hjälp att göra rätt och en hjälp att kunna ta del av det som sker i bygden sett till attraktioner men även vad som sker i naturen. Målet är att öka kännedomen om hur man navigerar och upptäcker bygden, att enskilda näringsidkare ska öka omsättningen och att öka antalet turister till Kulla halvön. Projektet passar väl in i Leader nordvästra Skåne med Öresunds strategi inom insatsområde lokal attraktivitet och kan mycket väl underlätta för företag att utveckla sina företag och därmed också anställa fler.


Övrigt: Leaderkontoret ska i samband med beslut från jordbruksverket bjuda in projektägaren till ett möte och gå igenom rutiner somt ex uppföljning och lägesrapporter utifrån projektets egna behov. Pia Zachrison utses som fadder detta projekt.

 

Jordbruksverkets beslut

Jordbruksverket beslutar 1 februari 2017 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet.

 

  

 

Dela: