Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Aktiv livsstil – Båstad Bjäre

Publicerades den 4 oktober 2016

Aktiv livsstil – Båstad Bjäre
Projektnamn: Aktiv livsstil – Båstad Bjäre
Sökande: Föreningen Båstad Turism och näringsliv
Journalnummer: 2016-5863
Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling.
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: Insatsområde 3, Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer
Aktuella kommuner i genomförandet: Båstad
Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2020-03-31
Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Patrik Johansson anmäler jäv och lämnar mötet innan diskussion och beslut.
Ansökt belopp: 4 438 593
Förslag till finansiering: Projektstöd 2 973 857:- övrig offentlig finansiering (LAG) 931 936:-, övrig offentlig resurs: 532 800:-
Beslut: LAG beslutar att prioritera projektet Aktiv livsstil – Båstad Bjäre och godkänna förslaget till finansiering.
Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd och syftet gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 och 100 procent. Projektet beviljas stöd med 3 905 793:- vilket utgör 88 % av det totala stödet. Projektet har offentlig medfinansiering i 532 800:-. Projektstödet är rimligt och faller inom stödnivån.
Poäng: 340 poängMotivering till beslut: Syftet med projektet är att profilera och utveckla destinationen Båstad­Bjäre utifrån konceptet ” Aktiv livsstil”. Ambitionen är att destinationen ska bli top-of-mind i detta sammanhang, dvs. motsvara vad som alpin skidåkning är för Sälen och Åre. Målet är att genomföra en mängd aktiviteter som marknadsföring, föreläsningar och vandringsevents under projektperioden. Projektet kommer att bidra till en mer attraktiv livsmiljö på Bjäre genom att öka på utbudet på paketerade upplevelser. Härmed gynnas också det lokala näringslivet. Projektet passar väl in i Leader nordvästra Skåne med Öresunds strategi inom insatsområde lokal attraktivitet och kan mycket väl möjliggöra fler arbetstillfällen och fler företag.


Övrigt: Leaderkontoret ska i samband med beslut från jordbruksverket bjuda in projektägaren till ett möte och gå igenom rutiner som tex uppföljning och lägesrapporter utifrån projektets egna behov. Fadder för projektet utses Ros-Mari Paulsson.

 

Jordbruksverkets beslut

Jordbruksverket beslutar 15 februari 2017 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet.

 

  

 

Läs mer om projektet

Dela: