Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Restaurering av Krapperups gamla mölla

Publicerades den 21 juni 2016

Projektnamn: Restaurering av Krapperups gamla vattenmölla ursprungligen från 1600-talet

Sökande: Föreningen Vattenmöllans Vänner
Journalnummer: 2016-2970
Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling.
Insatsområde: Insatsområde 3, Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer
Aktuella kommuner: Höganäs
Projekttyp: Projektstöd

Slutdatum: 2018-10-01

Nytt slutdatum: 2020-10-01


Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga och samtliga närvarande LAG-medlemmar deltar i beslutet. Ingen i LAG anmäler jäv.
Ansökt belopp: 1164 940:-
Förslag till finansiering: Projektstöd 780 510:-, övrig offentlig finansiering (LAG) 199 550:-, övrig offentlig finansiering (Länsstyrelsen) 104 880:-, övrig offentlig finansiering 80 000:-.
Beslut: LAG beslutar att prioritetera projektet Restaurering av Krapperups gamla vattenmölla ursprungligen från 1600-talet och godkänna förslaget till finansiering.
Poäng: 350 poängMotivering till beslut: LAG anser att projektet kommer att utveckla ett intressant besöksmål för boende, besökare, skolklasser, forskare och företag genom att återställa en unik miljö som visar hur säden maldes för hundratals år sedan och hur viktig den förnybara energikällan, vattenkraft, var för bygden. Projektet stimulerar till en attraktiv mötesplats inom jordbruksnäringen i Kulla bygden genom samverkan med en rad lokala organisationer och även bli ett incitament till ett nätverk för vattenmöllor i Skåne alternativt hela Sverige. LAG anser att genom möllans placering i direkt anslutning till vandringsleden Kullaledan samt naturreservat kommer projektet att bli en naturlig samlings-och besökspunkt.


Särskilda villkor: Projektet ska stämmas av med jämna mellanrum under projekttiden utifrån projektets behov. En avstämningsrutin med lägesrapport ska upprättas och förmedlas till projektägaren i samband med beslutet.


Övrigt: LAG utser lngegerd Hagelin till fadder för projektet.

 

Jordbruksverkets beslut

Jordbruksverket beslutar 17 november 2016 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet.

 

  

 

Dela: