Fem övergripande mål

Kosläpp

Foto: Mickael Tannus – Mer än golf

De övergripande målen visar riktningen för att förverkliga vision och målbild. De fem övergripande målen för perioden 2014-2020 är:

1. En stärkt lokal marknad

En stark lokal marknad och nya företag är grunden för att ett område skall blomstra och utvecklas. Det är av stor vikt att företag i området träffas och samarbetar för att på så sätt skapa nya idéer, nätverk, nya hållbara produkter, fler starka varumärken och arbetstillfällen. Då närheten till kontinenten är påtaglig är det troligt att nätverken kan bli nationsöverskridande. Här har vi god hjälp av att vara väl insatta i de olika Interreg-programmen, främst Öresund-Kattegatt-Skagerak.

Leader Nordvästra Skåne med Öresund skall uppmuntra och göra det möjligt att skapa förrutsättningar så att dessa nya affärsmodeller, affärsidéer, nya eller förädlade produkter, varumärken eller metoder kan komma till stånd och därmed bidra till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen på landsbygden och utmed kusten. Vi skall också verka för denna utveckling genom att initiera och uppmuntra till nya mötesplatser och andra öppna forum. Vi säkrar delaktighet och lokalförankring genom att bjuda in till t ex workshops, utbildningar och studieresor. Vi har goda erfarenheter av detta arbetssätt ifrån tidigare leaderprojekt t ex Mer än golf och Smaker från Söderåsen.

2. Ett attraktivt boende

En blandning av arbetsplatser, handel, rikt föreningsutbud med mötesplatser och olika boendeformer skapar livskvalitet på landsbygden.

För att uppnå detta måste satsningar och nya grepp kring infrastuktur och nya servicelösningar göras. Vi skall prioritera nytänkande vad det gäller grön logistik liksom satsningar på ett utökat kultur-och fritidsutbud. Leader Nordvästra Skåne med Öresundskall göra det möjligt för människor på landsbygden att bo kvar i byn och inte känna sig bortglömda och förbisedda. Vi ska skapa lokal stolthet och höja statusen genom delaktighet och påverkan.

Genom att skapa samarbete mellan kommuner, föreningar, mäklare och banker ska vi ge nya grupper av människor från närliggande städer med dyra och trånga bostäder möjligheten att hitta ett attraktivt boende på landsbygden.

Stolthet, höjd status, nya invånare kan vi nå genom att initiera events som lockar både boende och nya grupper av människor.

3. God kompetensförsörjning

I Swot-analyser och i enkätundersökningar har det framkommit att mindre lokala företag inom t ex lantbruk, industri, hantverk, fiskeri, tjänste- och serviceyrken idag har svårt att finna rätt arbetskraft lokalt.

Vi skall genom att koppla samman utbildning med näringens behov synliggöra de olika arbetsmöjligheter som finns utanför större tätorter. Leader Nordvästra Skåne med Öresundskall göra det möjligt för näringsidkaren att finna rätt arbetskraft genom att t ex anordna event, studieresor och bevilja projekt som sammanför arbetssökande med mindre företag och folkhögskolor, högskolor, universitet eller yrkesskolor. Vi skall hitta nya metoder med fokus på delaktighet och lokal förankring genom projekt som skapas av. Samarbetspartners är Campus, naturbruksgymnasiet, Komvux, lokala gymnasieskolor. Mindre företag inom samma bransch ska uppmuntras att samverka kring kunskapsöverföring och validering för att säkra kompetens och arbetskraft.

Detta gör vi bl. a genom att skapa paraplyprojekt som genom leadermetoden leder till större projekt och initiera intressanta möten som visar på nyttan av samverkan enligt leadermetoden. Här kan man också informera om andra finansieringsmöjligheter och företagsformer t ex kooperationer.

4. En livskraftig miljö

Vi ska arbeta för att skapa synergieffekter mellan miljövårdande och skyddande åtgärder och ett ökat värde på den lokala produktionen. Vi ska också matcha forskningsresultat med behoven som uppstår efter effekter av klimatförändringarna för att hitta nya hållbara lösningar i enlighet med EU 2020:s miljömål. Exempel på detta kan vara att uppmuntra till nya logistiklösningar för att tillgodose servicebehov utanför tätort som minskar utsläpp av bl. a koldioxid. Det är viktigt att man ser helheten och samverkar med det regionala landsbygdsprogrammet, i synnerhet kring bredbandsutbyggnad.

Vi ska värna om och tillgängliggöra det unika och omväxlande landskapet för boende och besökare. Miljövård, besöksnäring, jordbruk och skogsbruk behöver hitta samarbetsformer som möjliggör lokal försörjning på ett långsiktigt och hållbart vis. Gröna miljöer ökar förståelse för jorden och skogen som produktionsenheter – såväl som rekreation.

Vi ska utveckla och stimulera intresset så att fler ser möjligheterna och fördelarna med att använda lokala varor och tjänster. Vi stöttar denna utveckling genom stöd till marknadsföring, informationsinsatser, nätverksbyggande och produktutveckling.

5. Möjliggöra och uppmuntra lärande

Vi skall underlätta kunskapsöverföring för att främja generationsväxlingar och lärande mellan olika led inom t ex produkt- och tjänsteutveckling. Med stöd av Socialfonden kan vi hitta de individer som behöver komplettera sin kompetens för att matcha de kunskaper näringen på landsbygden efterfrågar. Generationsväxling och brist på unga entreprenörer är särskilt tydligt inom fiskerinäring och lantbruket. Det råder frustration inom näringen över att det inte finns unga som ser möjligheter inom dessa yrken. I hög grad är det hantverk som behöver läras från människa till människa. Skolarnas utbildningar är oftast anpassat till det storskaliga företagande. Samtidigt är det stort slöseri att unga i närliggande storstadsområde går utan utbildning och har svårt att hitta möjligheter till försörjning. Genom projekt kan vi skapa kunskapsnoder som möjliggör möten mellan forskning, universitet, högskolor och folkhögskolor. Här ska man hitta innovativa metoder som sammanför småskalig näring med unga.

Entreprenörer kan också här få kunskap om forskningsresultat, vilket kan leda till utveckling av nya produkter.

Dela: