FAQ – ofta förekommande frågor

FAQ - ofta förekommande frågor

Vad är ett leaderprojekt?
  • Ett leaderprojekt är ett projekt som bygger på leadermetoden och som bidrar till att målen i den lokala utvecklingsstrategin uppnås.
  • Ett leaderprojekt ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
  • Ett leaderprojekts förväntade resultat ska vara till bred nytta, det vill säga innebära förbättringar och/eller utveckling för fler än de som genomför projektet.
Vem kan söka projektstöd?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i leaderområdet.

Vad kan man få stöd för?

Insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service mm., samt bidrar till måluppfyllelse av den lokala utvecklingsstrategin för leaderområdet.

Hur ansöker man?

Man ansöker via e-ansökan och med e-legitimation. Kontakta alltid leaderkontoret innan ni söker. Läs mer om ansökan här!

När kan man lämna in en ansökan?

En ansökan kan lämnas när som helst under året. Det är den lokala styrelsen, LAG, som bedömer vilka projekt som får stöd. Jordbruksverket fattar sedan det formella beslutet.

Hur lång är ansökningstiden?

Leader nordvästra Skåne med Öresund har LAG-möten fyra till sex gånger per år. Komplett ansökan måste ha inkommit senast sex veckor innan LAG-möte för att kunna behandlas. Tiden från att en komplett ansökan lämnats in till att ett LAG-beslut fattas är därför 2-4 månader. Tänk på att också räkna tid för framtagande och förankring av projektplan innan ansökan lämnas in. Tiden för Jordbruksverkets handläggning av det formella beslutet är i dagsläget oklar.

När får vi pengarna?

Alla pengar betalas ut i efterskott. När kostnader uppstått kan en ansökan om utbetalning skickas till Jordbruksverket. Tiden för Jordbruksverkets handläggning är i dagsläget oklar. Det finns möjlighet att söka förskott.

Var hittar jag blanketter?

Instruktioner och blanketter hittar du i Jordbruksverkets webbutik. Kontakta ditt Leaderkontor för stöd i ansökningsprocessen.

Varför leadermetoden?

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett framgångsrikt sätt att bedriva utvecklingsarbete på, då metoden innebär att allt arbete utgår från lokala förutsättningar och lokala initiativ.

Det gemensamma ansvaret för lokalsamhället, där samarbete mellan samhällets olika sektorer står i fokus, skapar en bra grund för långsiktig och hållbar utveckling. Kreativa och innovativa arbetssätt gör leadermetoden till en arbetsform som ger området stora möjligheter att hitta nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar. Leadermetoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum där människor som kanske aldrig annars skulle ha träffats möts för att diskutera det gemensamma utvecklingsarbetet. Projekten, och dess olika aktörer, stärker varandra och skapar på så sätt en positiv utveckling för området.

Hur fungerar fullmakter?

En fullmakt innebär att någon har rätt att företräda en annan person eller organisation/förening. För en förening är det firmatecknaren som får dela ut fullmakt. Därför måste du tänka på att skicka med intyg på vem som är firmatecknare för föreningen tillsammans med fullmakten. Innan du ansöker hos jordbruksverket måste du alltid först ha ordnat med fullmakt. Skulle du missa detta, kan ansökan annars bli personlig och därmed ogiltig!

Intyget hittar du här.

Dela: