Ordlista och begrepp

CLLD Community Led Local Development (lokalt ledd utveckling på engelska). 
driftsprojekt LAG är gruppen som får stödet och ska ha driftsprojektet under hela programperioden. Driftsprojektet innehåller aktiviteter för att administrera och genomföra den lokala utvecklingsstrategin.
driftsstöd Driftsåtgärden, se driftsprojektet och åtgärd.
EHFF Europeiska havs- och fiskerifonden alt. havs- och fiskerifonden.
EJFLU Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling alt. landsbygdsfonden.
ENRD Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling (European Network for Rural Development).
ERUF Europeiska regionala utvecklingsfonden alt. regionalfonden.
ESF Europeiska socialfonden alt. socialfonden.
ESI-fonderna Samlingsnamn för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EJFLU, EHFF, ERUF, ESF och sammanhållningsfonden).
EU Europeiska unionen.
Farnet Nätverket för europeiska fiskeområden.
FLAG LAG:s motsvarighet i fiskeområden. I Sverige säger vi dock LAG för alla leaderområden, i såväl flerfondsområden som i rena fiskeområden.
insatsområde Tematisk inriktning i den lokala utvecklingsstrategin.
LAG Lokal aktionsgrupp, styrelsen och det ansvariga organet i varje leaderområde. LAG tar bland annat fram den lokala utvecklingsstrategin för sitt område och beslutar om vilka projekt som bäst bidrar till målen i strategin. Gruppen ska bestå av representanter från den privata, offentliga och ideella sektorn.
landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Finansieras av jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Förkortas LBP.
LEADER Liaisons entre Actions de Développement de l’Economie Rurale = Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden. Används när det behövs förtydligas att det är metoden vi menar. I övrigt använder vi lokalt ledd utveckling. I andra länder och gentemot EU avser LEADER enbart den delen av lokalt ledd utveckling som finansieras genom jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
leaderförening Leaderförening kan användas om det är det breda partnerskapet i varje leaderområde som utser LAG.
leaderkontor Det lokala leaderkontor som finns i varje område och dit den som söker stöd vänder sig med sina idéer.
leadermetoden Den specifika metod för lokal utveckling som EU arbetat fram sedan 90-talet.
leaderområden De geografiska områden som täcks av en lokal utvecklingsstrategi och som jobbar med lokalt ledd utveckling.
leaderprojekt Samlingsnamn för alla typer av projekt inom lokalt ledd utveckling.
lokal utveckling Används istället för landsbygdsutveckling eftersom det även handlar om tätorter och fiskerelaterad utveckling.
lokal utvecklingsstrategi Strategi, för utveckling inom ett viss geografiskt område som LAG ansvarar för. Urvalet av projekt grundar sig på strategin.
lokalt ledd utveckling EU:s term för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i nya gemensamma förordningen. Vi använder inte förkortningen LLU.
paraplyprojekt Projekt med syfte och mål, men där man bestämmer delaktiviteterna under projektets gång. Endast LAG kan söka och genomföra paraplyprojekt.
projektstöd inom Leader Stöd som man kan söka för lokala utvecklingsprojekt.
projektstöd till företag Stöd som bara gynnar det sökande företaget eller ett fåtal företag. Som mest kan detta vara 70 % eller 200 000 kr.
Tillväxtverket Förvaltningsmyndighet för de regionala regionalfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammen. Förkortas TVV.
Övervakningskommitté Övervakningskommitténs uppgift är att se till att målen med programmet nås och att arbetet genomförs på ett effektivt sätt. Övervakningskommittén består av representanter för myndigheter och organisationer som är berörda av respektive program. Förkortas ÖK.
sammanhållningsfonden Fonden kan ge ekonomiskt stöd till miljöprojekt och till infrastruktur på transportområdet. Stöd ur denna fond beviljas till länder där BNP per invånare är lägre än 90 % av genomsnittet i EU.
Dela:
09 december 2021 19.37

Så blev det diplom till slut!

Läs mer
24 november 2021 10.54

Antalet säl och skarv har ökat kraftigt längs Sveriges kuster de senaste åren och det skapar stora problem för fisket i form av förstörda redskap, skador på fisken och minskad fångst. I en ny rapport undersöks omfattningen av problemen. Fiskare i länder runt Östersjön tog 2017 initiativ till ett ge...

Läs mer