Stadgar

 

Stadgarna antogs vid föreningsbildande stämma 15 september 2015 i Kvidinge.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn/firma är Leader Nordvästra Skåne med Öresund, ideell förening.

§ 2 Föreningens verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde omfattar tio kommuner; Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Därtill tillkommer ett antal insjöar, vattendrag och en lång kuststräcka.

.

§ 3 Föreningens ändamål

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med det allmännyttiga ändamålet att främja, bedriva och samordna lokalt och regionalt utvecklingsarbetet i enlighet med utvecklingsstrategin i Nordvästra Skåne med Öresund.

Föreningen skall därutöver uppfylla villkor som Jordbruksverket eller annan myndighet ställer på verksamheten samt i övrigt följa de riktlinjer som EU-kommissionen ställer för ett genomförande enligt Leadermetoden.

§ 4 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Örkelljunga.

§ 5 Medlemskap

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person, kommun eller enskild näringsidkare som bor eller är verksam i verksamhetsområdet, som är villig att arbeta för att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut.

Kommun, ideell förening eller företag företräds via befullmäktigat ombud.
LAG-medlem ska vara medlem i föreningen.
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och prövas och beviljas av styrelsen.

§ 6 Uppsägning av medlemskap

Medlem har rätt att när som helt utträda ur föreningen. Kommun som ingår i partnerskapet kan ej utträda ur föreningen.

Begäran om utträde skall lämnas skriftligen till styrelsen. Medlem anses därmed omedelbart ha utträtt. Eventuell redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde.

§ 7 Medlemsavgifter

Medlem erlägger en av årsstämman fastlagd avgift. Fastlagd avgift skall erläggas årsvis och senast den 10 februari.

Kommun som är medfinansiär anses automatiskt som medlem.

§ 8 Uteslutning

Medlem som ej erlägger medlemsavgift utesluts.

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av föreningsstämma (föreningsstämma eller extra föreningsstämma).

Den som utesluts förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 9 Styrelsens organ

Föreningens organ

 • Föreningsstämma
 • Styrelse tillika LAG
 • Revisorer
 • Valberedning
§ 10 Styrelse

Föreningens styrelse är LAG. Styrelsen utses vid föreningsstämman. Styrelsen ska bestå av en ordförande samt 22 ordinarie ledamöter och högst 8 ersättare med en områdestäckande representation. Avgående ledamöter och ersättare ersätts ej under verksamhetsåret.

Krav på LAG:s sammansättning och kompetens:

 • jämn fördelning av ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor och maximalt 49 procent från en sektor
 • jämn könsfördelningen, det innebär att inget kön får utgöra mer än 60 procent
 • ledamot måste ha fyllt 18 år
 • kompetens inom de fonder och de insatsområden LAG ska arbeta med enligt utvecklingsstrategin, vissa kompetenser kan finnas via arbetsutskott eller motsvarande
 • geografisk spridning av invalda ledamöter

 

Ledamöterna väljs för en tid av två år utom vid första valtillfället då hälften av ledamöterna väljs på ett år och hälften på två år.

Ordförandeskapet ska under programperioden vara representerat av alla tre sektorer. Föreningsstämman utser ordförande för ett år i taget med en sammanlagd mandattid på högst tre år. Efter mandattiden väljs ny person som ordförande men då från en annan sektor än tidigare. Vice ordförande ska inte vara från samma sektor som ordförande.

Styrelsen utser inom sig vid behov övriga befattningshavare. Styrelsen har rätt att utse beredande organ och/eller arbetsutskott.

LAG utser inom sig sekreterare, kassör/ekonomiansvarig.

 

Årsmötet beslutar om arvodering för fasta styrelseuppdrag. För de fall av arvodering som inte täcks av detta beslut äger LAG rätt att besluta om arvodering av styrelsens ledamöter och revisorer inom ramen för de riktlinjer som tidigare utfärdats av Länsstyrelsen för Leaderprogrammet.

 

LAG är beslutför när antalet närvarande ordinarie ledamöter eller av frånvarande ledamöter utsedda suppleanter överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter. Suppleanter som inte agerar i stället för ordinarie ledamot har ingen rösträtt.

Styrelsen får adjungera enskilda personer. Adjungerade personer har inte rösträtt.

Även om LAG skall eftersträva consensus vid alla beslut, skall alla frågor kunna avgöras med enkel majoritet utom vid beslut om projekt/projektmedel som skall fattas med minst 2/3 majoritet.

 

Olika beslut som rör nya eller ytterligare EU-medel till projekt får inte delegeras av LAG. LAGs beslut angående projekt kan ej överklagas.

 

LAG sammanträder 4-6 ggr/år på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Styrelsen är skyldig att föra protokoll som skall vara offentliga. Protokollet skall justeras av ordföranden och minst en ledamot. Kallelse till möte ska vara ledamöter och ersättare tillhanda 14 dagar innan mötet. Ordinarie såväl som ersättare ska kallas till varje styrelsemöte.

 

En arbetsordning för styrelsen skall utarbetas av styrelsen innehållande bl.a. regler för firmateckning och attesträtt, som skall antas i samband med det konstituerande styrelsemötet.

§ 11 Jäv

Jäv föreligger då ledamot i styrelsen eller röstberättigad suppleant själv är medsökande eller då ledamot är eller kan förväntas bli involverad i projekt som behandlas. Detsamma gäller då ledamoten är anhörig eller i beroendeställning till sökande.

Det åligger styrelsens ledamöter att informera ordföranden om förhållanden som kan vara grund för jäv. Styrelsen beslutar om tillämpningen av jävsreglerna i varje enskilt fall. Jävig ledamot skall ej närvara vid beredning eller beslut om ansökan.

Övriga frågor kring jäv i samband med beslut om stöd till sökta projekt, skall bevakas vid styrelsens sammanträden och noteras i protokollet.

Ordföranden ansvarar för att jävfrågorna hanteras korrekt. Handläggningen skall protokollföras.

§ 12 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas var för sig av LAGs ordförande och den eller de som LAG utser om ingenting annat beslutats.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara samma som kalenderår.

§ 14 Revisorer och revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av godkänd eller auktoriserad revisor. Föreningen skall utse en revisor och en revisorssuppleant.

Revisor och revisorssuppleant utses på årsstämman och väljs för en period av ett år.

Revisorerna har att i den ordning som följer av god revisionssed granska såväl förvaltning som räkenskaper. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar.

Styrelsen ska lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast fyra veckor före stämman.

§ 15 Valberedning

Valberedningen väljs på årsstämman och skall bestå av 5 – 7 personer som representerar alla sektorer och delar av området.

Valberedningen uppgift är att för ordinarie föreningsstämma föreslå om – eller nyval av styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen samt ordförande, vice ordförande revisor och revisorssuppleant. Valberedningen ska även föreslå arvoden till fasta styrelsefunktioner.

§ 16 Kallelse föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma skall skickas skriftligen eller via mail till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman. Dagordning och övriga handlingar skall bifogas kallelsen.

§ 17 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma

 • Öppnande av mötet.,
 • Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.
 • Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.
 • Förteckning av närvarande.
 • Upprättande av röstlängd.
 • Anmälan av ärende att tas upp under punkten ”övriga frågor”.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
 • Styrelsens årsredovisning: a) verksamhetsberättelse, b) ekonomisk       redovisning
 • Revisorernas berättelse.
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Beslut om medlemsavgift
 • Beslut om arvoden till fasta styrelsefunktioner och valberedning.
 • Val av ordförande och vice ordförande för föreningen tillika LAG.
 • Val av övriga styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter och ersättare.
 • Val av revisorer samt i förekommande fall av revisorssuppleanter.
 • Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande.
 • Behandling av ärende som styrelsen överlämnat till årsstämman för       avgörande.
 • Behandling av motioner.
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
§ 18 Motioner

Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma om medlemmen skriftligen framställer sin begäran till styrelsen senast den 1 februari samma år som stämma hålls.

§ 19 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl för det eller då minst 1/10-del av medlemmarna eller en revisor till styrelsen skriftligen begär det. När styrelsen mottagit en sådan begäran skall den inom två veckor kalla till extra föreningsstämma.

Kallelse till extra stämma skall skickas skriftligen till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman. Vid extra stämma får endast det ärende som föranlett mötet och varit angivet i kallelsen tas upp till beslut.

§ 20 Röstning

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem utöver sig själv.

Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

§ 21 Ändring av stadgar

För beslut om ändring av stadgar krävs antingen enhällighet bland samtliga röstberättigade på en föreningsstämma eller beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie föreningsstämma varvid beslutet på den andra stämman skall ha biträtts av minst 3/4 – del av de röstande.

Kallelse till den andre stämman får ej ske innan första stämman hållits.

§ 22 Tolkning av stadgar

Uppkommer tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda av stadgarna, ska frågan föras vidare till Jordbruksverket.

Tvist om huruvida föreningen följt stadgarna eller ej prövas av allmän domstol.

§ 23 Upplösning av förening

För beslut om upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie föreningsstämma varvid beslutet på den andra stämman skall ha biträtts av minst ¾ av de röstande. Kallelse till den sista stämman skall ej ske innan första stämman hållits.

Kvarvarande tillgångar i föreningen skall vid dess upplösning återbetalas till medlemmar/bidragsgivare, enligt samma fördelningsgrund som vid erhållandet av medlemsavgifter/bidrag.

Antagande av stadgarna

Dessa stadgar antogs vid föreningsstämman för Leader Nordvästra Skåne med Öresund ideell förening den 15 september 2015.

Dela: