EU och Jordbruksverket

 

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett av verktygen för att nå målen för Europa 2020. Europa 2020-strategin är EU:s 10-årsstrategi för tillväxt, jobb och välstånd i Europa. Ledorden är “smart och hållbar tillväxt för alla.”

Strategin har fem överordnade mål, som ska nås innan år 2020, för sysselsättning, energi och klimat, innovation, utbildning och social sammanhållning. Nationella, regionala och lokala utvecklingsstrategier i hela Europa ska också bidra till att uppfylla strategins mål.

Verktygen för att uppnå målen i Europa 2020 är bland annat EU:s lagstiftning och budget samt EU-ländernas nationella, regionala och lokala politik. Den största delen av EU:s budget består av en mängd olika fonder och program som ska bidra till att förverkliga strategin genom att möjliggöra satsningar för utveckling.

Europeiska kommissionens hemsida går det att ladda ner och läsa Europa 2020 i såväl kort som full version.

Europeiska struktur- och investeringsfonderna

I Sverige finns fyra europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) för att förverkliga EU 2020. De används för att skapa en hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i Europa. Stödet inom lokalt ledd utveckling kan komma från samtliga fyra fonder. Läs mer www.eufonder.se

De olika fonderna samspelar på många olika sätt och kompletterar varandra vid olika tillfällen. Regionalfonden fokuserar på starka regioner och konkurrenskraftiga företag och socialfonden på att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete. Landsbygdsfonden inriktas mot grön tillväxt och förutsättningar att bo på landsbygden medan havs- och fiskefonden handlar om hållbart och konkurrenskraftigt fiske.

Tillväxtverket har tagit fram en broschyr som ger en översikt över de fonder och program som berör Sverige, och i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta. Ladda ner broschyr

Jordbruksverket

Jordbruksverket är den förvaltande myndigheten för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Under programperioden ansvarar Jordbruksverket för samordning, förvaltning och utbetalning för lokalt ledd utveckling i Sverige.

Läs mer om Jordbruksverket

På Jordbruksverkets hemsida går det att läsa mer om vad Jordbruksverket arbetar med och hur lokalt ledd utveckling genom leadermetoden fungerar. Det är också via Jordbruksverkets hemsida det går att ansöka om stöd inom lokalt ledd utveckling.

Läs mer om ansökan om stöd inom lokalt ledd utveckling på vår webbplats: www.jordbruksverket.se

Dela: