Nyheter

Årsstämma 2024

Publicerades den 29 januari 2024

Årsstämma för Leader nordvästra Skåne med Öresund hålls 2 maj 2024 kl. 19.00 på Mötesplats Vadensjö.

Kontakt valberedningen:

Emma Nilsson: emma.k.nilsson@hoganas.se

Stadgar Leader nordvästra Skåne med Öresund

§ 10 Styrelse
Föreningens styrelse är LAG. Styrelsen utses vid föreningsstämman. Styrelsen ska
bestå av en ordförande samt 6-22 ordinarie ledamöter och högst 8 ersättare med
områdestäckande representation. De offentliga ledamöterna utses av respektive
kommun på ett år i taget. Privata och ideella ledamöter väljs för en tid av två år utom
vid första valtillfället då hälften av ledamöterna väljs på ett år och hälften på två år.
Ersättare väljs på ett år.


Avgående ledamöter och ersättare ersätts ej under verksamhetsåret.


Krav på LAG:s sammansättning och kompetens:
– jämn fördelning av ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor och
– ledamot måste ha fyllt 18 år
– kompetens inom de fonder och de insatsområden LAG ska arbeta med enligt
utvecklingsstrategin, vissa kompetenser kan finnas via arbetsutskott eller
motsvarande
– geografisk spridning av invalda ledamöter


Undantaget
Vice ordförande ska inte vara från samma sektor som ordförande.
Styrelsen utser inom sig vid behov övriga befattningshavare. Styrelsen har rätt att
utse beredande organ och/eller arbetsutskott.


LAG utser inom sig sekreterare, kassör/ekonomiansvarig.


Årsmötet beslutar om arvodering för fasta styrelseuppdrag. För de fall av arvodering
som inte täcks av detta beslut äger LAG rätt att besluta om arvodering av styrelsens
ledamöter och revisorer inom ramen för de riktlinjer som tidigare utfärdats av
Länsstyrelsen för Leaderprogrammet.


LAG är beslutför när antalet närvarande ordinarie ledamöter eller av frånvarande
ledamöter utsedda suppleanter överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter.
Suppleanter som inte agerar i stället för ordinarie ledamot har ingen rösträtt.
Styrelsen får adjungera enskilda personer. Adjungerade personer har inte rösträtt.


Även om LAG skall eftersträva consensus vid alla beslut, skall alla frågor kunna
avgöras med enkel majoritet utom vid beslut om projekt/projektmedel som skall fattas
med minst 2/3 majoritet.
Olika beslut som rör nya eller ytterligare EU-medel till projekt får inte delegeras av
LAG. LAGs beslut angående projekt kan ej överklagas.


LAG sammanträder 1-6 ggr/år på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet
styrelseledamöter så begär. Styrelsen är skyldig att föra protokoll som skall vara
offentliga. Protokollet skall justeras av ordföranden och minst en ledamot. Kallelse till
möte ska vara ledamöter och ersättare tillhanda 14 dagar innan mötet. Ordinarie
såväl som ersättare ska kallas till varje styrelsemöte.


En arbetsordning för styrelsen skall utarbetas av styrelsen innehållande bl.a. regler
för firmateckning och attesträtt, som skall antas i samband med det konstituerande
styrelsemötet.

Mer information och handlingar mejlas ut till berörda.

Dela: