Beviljade projekt

Med hjälp av bland annat utredningar, föreläsningar, workshops och studieresor ska förstudien Naturturism Rönne å och Ringsjöarna skapa underlag för hur en hållbar naturturism ska utvecklas längs med Rönne å och kring Ringsjöarna . Bakom projektet står  Eslöv, Hörby,
Höör, Åstorp, Klippan och Ängelholms kommuner.

Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för många olika fiskarter. Framförallt lax simmar upp längs ån. Idag finns tre kraftverk som utgör vandringshinder i ån. De hindrar laxen från att simma uppströms och nå fram till Ringsjöarna. Inom ramen för Rönneåprojektet, ett naturvårdsprojekt som drivs av Klippans kommun, har kraftverken köpts in. Klippans kommun arbetar med ansökan till Mark- och miljödomstolen om att riva verken. Klippan har fått EU-medel via LIFE för att riva verken och återställa ån. Därefter kommer Rönne å att flöda fritt och laxarna kommer kunna nå sina lekvatten. Det möjliggör en utveckling av naturturismen kring Rönne å och Ringsjöarna.

Syfte: Syftet med projektet/förstudien är att beskriva hur en hållbar naturturism kan utvecklas längs med Rönne å och kring Ringsjöarna.

Mål: Målet med projektet är att skapa ett underlag för genomförande av hållbar naturturism genom att genomföra föreläsningar, workshops, studieresor samt arbeta med marknadsföring och skriva en slutrapport.

Man kommer att anställa en projektledare.

 

”Vision 2030: Skandinaviens självklara laxfiskedestination. Ett hållbart besöksmål som attraherar såväl fritidsfiskare som naturintresserade lokalt och globalt”

 

Projektnamn: Naturturism Rönne å och Ringsjöarna
Sökande:
Eslöv, Hörby, Höör, Åstorp, Klippan och Ängelholms kommuner. Ängelholms kommun ha ansvar för att driva och samordna arbetet, i nära samverkan med övriga kommuner.
Journalnummer:
2019-4149
Fond och motivering:
Havs- och fiskerifonden
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
3. Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer
Aktuella kommuner i genomförandet:
Eslöv, Hörby, Höör, Åstorp, Klippan och Ängelholm 
Projekttyp:
Projektstöd
Slutdatum:
2022-03-31

Ansökt belopp:  1 699 629 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd 1 137 334 kronor, Övrigt offentligt stöd från LAG 422 294 kronor, från Klippans kommun 17 411 kronor, från Höörs kommun 16 487 kronor, från Ängelholms kommun 41 711 kronor, från Hörby kommun 15 434 kronor, från Eslövs kommun 33 199 kronor, från Åstorps kommun 15 759 kronor.

Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurs till värdet av 418 000 kronor

Beslut: LAG beslutar att prioritera Naturturism Rönne å och Ringsjöarna – Förstudie och godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning.

 

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 1 137 334 kr (67 %), Övrigt offentligt stöd från LAG 422 294 kr, från Klippans kommun 17 411 kr, från Höörs kommun 16 487 kr, från Ängelholms kommun 41 711 kr, från Hörbys kommun 15 434 kr, från Eslövs kommun 33 199 kr, från Åstorps kommun 15 759 kr, vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.

Projektets utgifter är rimliga i omfattning och prisnivå, samt faller inom stödnivån.

Poäng: 395  (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan som vi godkänt ryms och prioriterats  inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att projektet har många viktiga syften som till exempel att beskriva hur hållbar naturturism kan utvecklas längs hela Rönne å och kring Ringsjöarna. Projektet innehåller även samverkansformer för kunskap som bland anant ska klargöra vilka möjligheter som finns i området. Det är viktigt att återskapa miljöerna för vandrande fisk och genom projektet kan fiske, friluftsliv och naturturism, på sikt, komma att utvecklas på ett hållbart sätt. Att sex kommuner är med borgar för ett bra genomförande.

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2020-02-03 att bevilja ansökan stöd från havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.

 

Dela: