Nyheter

Nyhetsbrev 12

Publicerades den 20 augusti 2018

 


Ett nyhetsbrev från Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Nyhetsbrev nr 12

 

I detta brev

  • Nya projekt godkända av LAG och Jordbruksverket
  • Psykisk och fysisk hälsa i olika Leaderprojekt i Sverige
  • Nya LAG-ledamöter
  • Skåne runt
  • Viktiga datum 2018

Nytt beviljat projekt: Mötesplats Söderåsen

Mötesplats Söderåsen ska bli en attraktiv och naturlig mötesplats i Bjuvs kommun, där människor kan umgås året runt. Anläggningen ska genom kvalitet och ett modernt och brett utbud av aktiviteter inspirera till ett aktivare liv samt bidra till en bättre hälsa för både yngre och äldre. Projektägare är Söderåsens GK.

Syfte: Syftet är att göra området och anläggningen attraktivt för locka fler besökare från olika och nya målgrupper, även utanför ordinarie högsäsong. Detta för att stimulera till fysisk aktivitet, nätverkande och at öka omsättningen av besökare i restaurang, golfklubb, boende och området runtomkring.


Mål: Målet är att uppföra en byggnation i form av en swingstudio och genomföra kostnadsfria aktiviteter i anslutning till byggnaden riktade mot olika målgrupper.

Projektet riktar sig till ungdomar, skolor i Bjuvs kommun, invånare i Bjuvs kommun, funktionshindrade, tjejer/kvinnor, turister, företagspartners, nya potentiella medlemmar, befintliga medlemmar, besökare från grannkommuner och andra länder.

 

Nytt beviljat projekt: Destination Söderåsen

Med Destination Söderåsen vill Svalövs kommun lyfta fram bredden av aktiviteter, boenden och sevärdheter över hela Söderåsenområdet. Detta för att inspirera besökare till att stanna längre, se mer och stötta lokal handel.

Syfte: Syftet med projektet är att kommunerna, företagen och föreningarna i området tillsammans med Söderåsens nationalpark gemensamt ska utveckla området Söderåsen som en hållbar turistdestination, och skapa ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter för den lokala besöksnäringen.
Mål: Målet är att ”Destination Söderåsen” ska upplevas av besökare och befolkning som en komplett, attraktiv och hållbar turistdestination med många möjligheter att bo, äta, göra och uppleva.
Projektägare är Svalövs kommun.

 

Kosi – kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden

Nytt beviljat projekt
– Röstånga –
Projektet kommer att jobba för att stärka och utbilda människor som står långt från arbetsmarknaden, och med att stärka det lokala näringslivet, turism, service, livskvalitet och odling.

Projektägare är Röstånga Tillsammans.

Syfte: Att skapa intresse och utbildning för yrken inom restaurangbranschen eller turistnäringen, och stärka individers ställning på den lokala arbetsmarknaden.

Mål: Målet med projektet är att de deltagande individerna ska ha närmat sig arbetsmarknaden, alternativt erbjudits anställning i bygden inom turistnäringen.

Läs mer:
http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2018/06/21/kosi-kompetens-samverkan-och-inkludering-pa-landsbygden/

Läs mer

 

Pengar till Kreativa idéer

Leader Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få stöd upp till 40 000 kronor via EU-fonder, för att genomföra småprojekt eller prova en idé som kan vara till nytta för många. Paraplyprojekten ska vara slutförda nästa vår. Ta kontakt med leaderkontoret i Örkelljunga för att få veta mer:
Projektledare: Anders Davidsson
Kontaktinformation: 073 330 7787,
anders.davidsson@leaderskanens.se

De två första som fick delprojekt godkända var Öppet på landet i Örkelljungatrakten och en förstudie för Innovative Architecture i Båstad.

Öppet på landet
Tolv butiker och hantverkare på landsbygden samverkar för att hjälpa varandra med kunder och marknadsföring. Bidraget på max 40 000 kronor går till att hålla ihop en gemensam aktivitet och till reklammaterial. Öppet på landet genomförs 26 augusti.

Gröna projektledare
Innovative Architecture är arbetsnamnet på en planerad YH-kurs i Båstad. Organisationen Witec jobbar med att undersöka marknaden – både vad det gäller framtida elever och intresset från arbetsgivare för anställningar och praktikplatser. Tanken är att vidareutbilda gröna projektledare inom byggbranschen och samhällsplanering. Projektet är en förstudie, och om den ger tydliga besked om efterfrågan ska utbildningen starta hösten -19.

http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2018/06/13/pengar-till-kreativa-ideer/

 

Vi hälsar nio nya LAG-ledamöter välkomna


Vid årsmötet 16 april på Bäckdalens Handelsträdgård i Båstad 2018 valdes nio nya ledamöter till LAGs styrelse. Leader Nordvästra Skåne med Öresund vill tacka styrelse och valberedning för väl utfört arbete under förevarande mandatperiod.

Nya ordinarie ledamöter: Peter Nyström, Anna Thörnqvist, Jonas Brorson, Anders Lundström, Niklas Nielsen, Carolina Holgersson Ivarsson och Amanda Romare (tidigare suppleant).

Nya suppleanter: Eva Hartman och Matilda Kullebjörk.

Övriga ordinarie ledamöter: Pia Zachrison (ordförande), Ros-Marie Paulsson (vice ordförande), Ann-Charlotte Thörnblad, Bedrija Halilovic, Daniel Unnerbäck, Dragan Kostic, Ingegerd Hagelin, Madelene Larneby, Bengt Fellbe, Krister Persson, Ann-Charlotte Johansson, Marie Irbladh, Susann Cardell, Sven-Yngve Persson, Tim Andersson och Åsa Sjöblom.

Övriga suppleanter: Anna Eklund, Carl-Henric Laurén, Fredrik Bengtsson, Max Persson och Tania Bauder.

Valberedning 2018/2019: Sten-Åke Persson, Ulf Kyrling, Christer Laurell, Tatiana Nilsson, Anita Broddesson, Eva-Marie Rellman och Emma Nilsson.

 

Andra Leaderområden i Sverige

Med nos för vassa föremål

Grovfoder hund är ett projekt som syftar till att ta fram en metod för att utbilda hundar att hitta vassa föremål i grovfoder till nötkreatur, både på vall och balar. Projektägare är FortDogX AB.
Läs mer på Leader Östra Skaraborg:

http://leaderostraskaraborg.se/?aktivitet=grovfoder-hund

 

Människors välmående i fokus

Naturen och landsbygden spelar stor roll för hur vi människor mår. Relationen mellan människors psykiska hälsa och natur och landsbygd undersöks i ett antal olika Leaderprojekt under 2018.

Den delade berättelsens betydelse för delaktighet, Skellefteå Älvdal
Syftet med projektet är att visa på den personliga berättelsens betydelse för människors psykiska välmående, utveckling och delaktighet. Målet är att skapa en mötesplats för nyanlända för utbyte av erfarenheter, där den personliga livsberättelsen sätts i fokus. Projektstödet kommer från landsbygdsfonden.
Läs mer: https://www.skellefteåälvdal.se/projekt/den-delade-berattelsens-betydelse-for-delaktighet/

Förstudie grön rehabilitering, Skällefteå Älvdal
Projektet har som mål att utveckla och testa metoder inom grön rehabilitering, där man ska använda sig av djur och natur i rehabiliterande syfte.
Läs mer: https://www.skellefteåälvdal.se/projekt/forstudie-gron-rehabilitering/

Arkeltorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården, Skånes Ess
Arkeltorps Brunn ska få stå modell för en medicinsk hälsoträdgård, och fungera som ett behandlings- och rehabiliteringshjälpmedel vid olika former av ohälsa. Det övergripande målet är att hjälpa sjukskrivna personer tillbaka till arbete, och arbetslösa personer in på arbetsmarknaden.
Då det rör sig om ett pilotprojekt kommer även forskning på behandlingsresultat av verksamheten göras av SLU Alnarp.
Läs mer:
https://www.skanesess.se/nyheter/2018/06/18/arkelstorps-brunn-den-medicinska-halsotradgarden/

Leader i Skåne

Integration och mångfald

Projektet Från idé till utveckling – Landsbygdskraft för lokal utveckling på Söderslätt ska skapa en mötesplats för dialog med nya svenskar och väcka möjligheter och alternativ både för ”gamla” och nya svenskar. Projektägare FemNet, Oxie, vill genom projektet bidra till ett ökat engagemang för bygdens utveckling och för samverkan. Projektet består av två delar. En del som är utbildning för kvinnor och män från utvecklingsgrupper på Söderslätt. En del är mötesplatser för kvinnor på Söderslätt och utlandsfödda kvinnor. (Foto: FemNet Viia Devléus)
Läs mer:
http://www.leadersoderslatt.se/nyheter/2018/03/18/femnet-fran-ide-till-utveckling/

Kopplingen mellan staden och landsbygden

Projektet Läget landet, Skånes Ess, ska sätta fokus på den aktuella frågan om balansen mellan stad och land, och på de synergier som kopplingen mellan dessa kan ge. Hållbarhet, samverkan och påverkan präglar projektet, som byggs kring tre temadagar mellan år 2018 och 2020. Läget landet syftar till att lyfta upp frågor om landsbygden och kopplingen stad – land, med en chans för boende och verksamma i nordöstra Skåne att bidra till diskussionen.
https://www.skanesess.se/om-oss/lagetlandet/
.

 

 

Viktiga datum och kommande LAG-möten under 2018

  • LAG-möte 10 oktober (sista dag för att skicka in ansökan 2 september)
  • Workshop för LAG och projektägare 30 oktober – inbjudan kommer på mejl
  • LAG-möte 5 december (sista dag för att skicka in ansökan 4 november)

 

Vill du också starta ett leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Har du en idé eller vill testa om ett större projekt fungerar innan du startar det?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har du möjlighet att få stöd till en idé eller en förstudie av ett större projekt, med upp till maximalt 40 000 kronor.

Börja med att gå in på vår sajt och testa din idé mot tio frågor:
http://www.leadernordvastraskane.se/ansoka/testa-er-projektide/

Sylvia Larsson är numera grön handläggare

Sylvia Larsson på kontoret i Örkelljunga är sedan maj ”grön handläggare”. Detta innebär kortare handläggningstider hos Jordbruksverket för leaderprojekten. Från det att LAG beviljat en ansökan tar det nu två till tre månader till det att Jordbruksverket formulerat ett beslut. Tidigare har denna handläggningsperiod tagit upp till åtta månader.

Två nya medarbetare på kontoret i Örkelljunga

Maria Lundgren efterträder Jonas Brorson som kommunikatör, och Anders Davidsson ansvarar för paraplyprojekten. Anders började 2 maj, och Maria 18 juni.

Vi vill passa på att tacka Jonas Brorson för hans tid hos oss som kommunikatör.

Leader Nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Klippan, Örkelljunga, Ängelholm, Båstad samt Svalöv.

 

 

 

 

Dela: