Beviljade projekt

Ett hållbart fiske i Öresund

Publicerades den 14 juni 2017

Vid Leader nordvästra Skåne med Öresunds senaste sammanträde gav styrelsen klartecken till projektet Ett hållbart fiske i Öresund.

I dag upplever både yrkesfiskare och olika slags fritidsfiskare att deras kunskap och verklighetsbild varken tillvaratas eller värdesätts i förvaltningen av bestånden. Projektägaren ska därför genom en förstudie förankra, skapa delaktighet och engagemang för att hitta de förutsättningar som finns i regionen för utvecklingen av ett lönsamt och hållbart yrkesfiske i Öresund och som inte hotar de naturvärden som finns i sundet. Man kommer att möta yrkesfiskare och fritidsfiskare samt göra några studieresor.

Syftet är att utreda, skapa optimala förutsättningar och praktiskt bidra till utvecklingen av ett lönsamt och hållbart yrkesfiske i Öresund. Målsättningen är att utveckla och intensifiera kunskapsutbytet mellan olika aktörer med ansvar för fisket och dess utveckling. Vi vill höja kunskapsnivån, föra miljömål och näringen närmare varandra och skapa förutsättning för en anpassad reglering av fisket samt lägga grunden för en framväxande marknad för Öresundfisken.

Projektet är ett LAG-ägt och en anställd projektledare ska arbeta med sex olika punkter.

  • Fiskeregleringar i Öresund och kartläggning av viktiga fiskeområden
  • Förvaltning av säl och skarv – kommer att samarbeta med ett internationellt projekt
  • Bevarandeplan för tumlare i Skåne natura 2000 områden
  • Utveckling inom de olika fiskena
  • Nya produkter – från avfall till värde
  • Öresund – ett eget förvaltningsområde, bevakning och inventering.

Till projektledarens hjälp kommer man att ta in yrkesfiskare som för att kartlägga viktiga fiskeområden, se hur man kan utveckla de olika fiskena och undersöka hur man kan omvandla skräpfisk till matresurs. För bevarandeplanen för tumlare är SLU inkopplade för att tillsammans med projektledaren utföra planen. Projektet kommer att pågå 2018 ut.


LAG:s motivering till beslut: Projektet är i linje med vår utvecklingsstrategi där stor kunskap ligger bakom och är mycket angeläget för fiskets fortlevnad och utveckling i Öresund. Lag anser att det är en intressant förstudie där man både kan skapa intresse för fiskerinäringen och bidra till områdets utveckling för att skapa förutsättningar för ett hållbart och lönsamt fiske utan att ge avkall på de stora naturvärden som finns.

Bakom projektet står Leader nordvästra Skåne med Öresund
Öresundsfiskarna
Malmöhus läns havsfiskeförening
Länsstyrelsen Skåne
Lunds universitet

Kontaktperson: Filippa Säwe

Verksamhetsledare Leader: Annika Jönsson 0709 773 333 

 

Dela: